Autorizația de mediu este un document foarte important în ceea ce privește protecția mediului, iar solicitarea și obținerea acesteia este obligatorie pentru anumite companii care desfășoară activități economice cu potențial impact semnificativ asupra sănătății umane și asupra mediului. 

Prin intermediul autorizației de mediu se stabilesc normele și cadrul specific de funcționare, astfel încât riscul asupra factorilor de mediu să fie redus la minim.

Totodată, autorizația de mediu ajută la evidențierea potențialului impact al activităților desfășurate asupra mediului, iar în acest sens se identifică măsurile pe care titularul companiei este obligat să le adopte, în vederea protejării mediului.

Citește mai departe și află ce este o autorizație de mediu, cine are obligația de a solicita acest document, ce presupune procedura de emitere și care sunt actele necesare pentru a obține autorizația de mediu.

 

Ce este Autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este un act administrativ emis de către Agenția pentru Protecția Mediului competentă, prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare ale unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului.

 

Cine are obligația de a solicita și obține Autorizația de mediu?

Autorizația de mediu este obligatorie pentru toate persoanele juridice care desfășoară activități cu posibil impact negativ asupra mediului, mai exact activitățile menționate în Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare. 

Este important de reținut că autorizația de mediu se solicită atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru inițierea anumitor activități noi.

 

Care este autoritatea emitentă pentru Autorizația de mediu?

În funcție de teritoriul pe care se desfășoară activitățile, autoritatea emitentă sau autoritatea competentă pentru derularea procedurii (ACPM), poate fi:

 • Agenția Județeană pentru Protecția Mediului (AJPM) – pentru activitățile desfășurate pe teritoriul unui județ (cu excepția celor desfășurate în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”). Pentru activitățile desfășurate în vecinătatea Rezervației Biosferei „Delta Dunării” emiterea autorizației de mediu este posibilă, numai cu avizul Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
 • Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) – pentru activitățile desfășurate total sau parțial în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) – pentru activitățile desfășurate pe teritoriul a două sau mai multe județe. Un aspect important de menționat, este faptul că, prin decizia președintelui, ANPM poate delega competența pentru emiterea autorizației de mediu, către AJPM sau ARBDD, după caz.
 • Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului – pentru activitățile pentru care autorizația de mediu se emite printr-o hotărâre de Guvern – care poate solicita participarea celorlalte agenții sau poate delega acestora competența derulării anumitor etape din procedura de emitere a autorizației de mediu.

 

Care sunt documentele necesare obținerii Autorizației de mediu?

Documentele necesare pentru inițierea procedurii de emitere sunt urmatoarele:

 • Cerere pentru eliberarea autorizației de mediu;
 • Fișa de prezentare și declarație (documentație tehnică care va respecta conținutul cadru conform Anexei nr. 2 la procedura de emitere și care se va adapta în funcție de specificul activităților care se autorizează);
 • Dovada că a fost făcută publică solicitarea (anunț în mass-media și la Primărie); 
 • Certificat de înregistrare al firmei (CUI);
 • Certificat constatator emis de O.R.C. pentru amplasamentul care se autorizează;
 • Dovada deținerii spațiului (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);
 • Planul de situație a obiectivului/ amplasamentului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Planul de încadrare în zonă, a obiectivului (plan anexă la certificatul de urbanism);
 • Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin acordul de mediu (dacă există acord de mediu), formularul de înregistrare însoțit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activității grădinilor zoologice, acvariilor publice și centrelor de reabilitare și/ sau îngrijire (dacă este cazul);
 • Contracte de asigurare a utilităților (apă-canal, energie electrică, gaze naturale și energie termică);
 • Contracte de predare a deșeurilor produse din activitate;
 • Dovada plății tarifului de 500 lei, pentru evaluarea documentației, în vederea emiterii autorizației de mediu. Acesta se poate achita prin ordin de plată sau prin mandat poștal.

În funcție de specificul activității și/ sau de condițiile amplasamentului, autoritatea competentă poate solicita pe parcursul derulării procedurii și alte documente.

 

Care sunt etapele procedurii de emitere Autorizației de mediu?

Dacă în urma verificării, în Anexa nr.1  la Ordinul nr.1798/2007 a activităților pe care le desfășurați, respectiv a codurilor CAEN înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, ați constat că acestea intră pe procedura de autorizare (adică autorizația de mediu este obligatorie pentru a funcționa în legalitate), atunci este necesar să demarați procedura.

 • Primul pas este să întocmești dosarul de solicitare a autorizației de mediu cu documentele menționate și să îl depui la autoritatea competentă pentru protecția mediului, în funcție de teritoriul în care se desfășoară activitățile (pe care o poți identifica, conform indicațiilor de mai sus).
 • În urma solicitării depuse, reprezentantul autorității competente, respectiv consilierul la care a fost repartizat dosarul, se va deplasa pe amplasament și va evalua dacă documentația tehnică depusă este în conformitate cu condițiile de desfășurare ale activității, precum și condițiile și măsurile adoptate pentru a proteja factorii de mediu.
 • În urma inspecției de pe teren și a analizei documentelor de la dosar, consilierul poate solicita și alte informații sau documente suplimentare pe care le consideră necesare.

Mai departe, procedura urmează un parcurs diferit, în funcție de activitățile care se autorizează: activități noi sau activități existente.

 • În cazul activităților noi – pentru care s-a solicitat și obținut acordul de mediu (a fost parcursă procedura de solicitare a acordului de mediu la faza de proiect- faza certificat de urbanism) – după parcurgerea etapelor de verificare a amplasamentului și de analiză a dosarului și a documentelor solicitate suplimentar, autoritatea competentă pentru protecția mediului întocmește decizia de emitere a autorizației de mediu și o face cunoscută prin publicare pe pagina web. Decizia de emitere a autorizației de mediu poate fi contestată de către persoanele care se consideră afectate de activitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.
 • În cazul activităților existente, autoritatea competentă pentru protecția mediului are la dispoziție 20 de zile lucrătoare (calculate de la data depunerii dosarului), ca să întocmească îndrumarul cu problemele rezultate din analiza documentației, lista autorizațiilor/ avizelor necesare emise de alte autorități, precum și necesitatea efectuării bilanțului de mediu.
 • În cazul în care se solicită bilanțul de mediu, procedura de autorizare continuă după depunerea acestuia. Bilanțul de mediu este un studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în care se analizează și se descriu cauzele și consecintele efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale activității supuse autorizării, în vederea cuantificării impactului de mediu efectiv. Acest tip de studiu de evaluare a impactului asupra mediului poate fi elaborat doar de către experții de mediu acreditați de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. De aceea, atunci când apelați la acești experți este indicat să le solicitați înregistrarea în “Lista Experților care elaborează studii de mediu” (document constituit în baza prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/20.05.2020).
 • După elaborarea bilanțului de mediu, se depune raportul cu concluziile bilanțului de mediu și cu recomandările pentru conținutul programului pentru conformare, la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Acest raport va fi supus dezbaterii publice, care se organizează conform următoarelor etape: 

-întocmirea și mediatizarea anunțului public; 

-colectarea și analiza contestațiilor și/ sau propunerilor;

-verificarea suplimentară a amplasamentului (dacă se consideră necesar);

-consultarea și altor autorități (după caz);

-luarea deciziei de emitere a autorizației, publicarea și comunicarea acesteia titularului activității.

În urma dezbaterii publice, autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu colectivul de analiză tehnică, vor analiza raportul cu privire la concluziile bilanțului de mediu și concluziile dezbaterii publice, urmând să ia decizia referitoare la emiterea autorizației de mediu – cu sau fără un program pentru conformare (necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului, prin funcționarea curentă sau anterioară).

În cazul în care se solicită un program de conformare, titularul activității are termen de depunere 10 zile, calculate de la data deciziei de emitere a autorizației de mediu. Programul de conformare va conține termene realizabile, responsabilități clare și specificarea surselor de finanțare necesare realizării măsurilor propuse.

După acceptarea programului pentru conformare, de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, aceasta din urmă întocmește și face publică decizia de emitere a autorizației de mediu (prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina web). 

Publicul poate contesta Decizia de emitere a autorizației de mediu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării. 

Autorizația va fi emisă doar în cazul în care în această perioadă nu au existat contestații.

Conform prevederilor legale în vigoare, termenul maxim de eliberare a autorizației de mediu este de 90 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete (luând în calcul toate completările solicitate de către autoritate).

După obținerea autorizației de mediu, titularul are obligația de a adopta și de a respecta măsurile de protecție a mediului, impuse prin emiterea acesteia, iar în cazul în care intervin modificări, în ceea ce privește desfășurarea activității sau alte detalii care au stat la baza emiterii autorizației, atunci titularul are obligația de a solicita  revizuirea acesteia. 

O altă situație care poate interveni după obținerea autorizației de mediu și care necesită demersuri specifice, este schimbarea denumirii și/ sau forma juridică de organizare a societății. În acest caz, autorizația de mediu se va transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, cu condiția dovedirii faptului că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă.

Nerespectarea condițiilor de funcționare stabilite prin autorizația de mediu, poate duce la suspendarea autorizației, fapt ce atrage sancțiuni, precum amenzi de până la 100.000 lei, dar și interzicerea desfășurării activității pe perioada suspendării sau chiar închiderea definitivă a activității. 

Așadar, este indicat să ai alături cel puțin un expert de mediu cu expertiză și experiență în domeniu. Dacă ai nevoie de unul, îl poți găsi la noi în Marketplace-ul de Mediu WasteBill.

 

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.