Cine trebuie să declare la AFM și care sunt obligațiile de plată – Lista contribuabililor AFM

Dacă ar fi să răspundem foarte pe scurt la întrebarea legată de lista celor care sunt obligați să declare către AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), am spune că este vorba de toți operatorii economici care au obligații de plată către Fondul pentru mediu, conform Art.9 din OUG 196/2005.

Însă răspunsul la această întrebare este mult mai complex, iar pentru că vrem să te scutim de cercetări suplimentare, iată mai jos lista completă a operatorilor economici care au obligații de plată și declarare către Administrația Fondului pentru Mediu, conform OUG 196/2005.

Dorim să îți spunem încă de la început că există mai multe tipuri de declarații de depus, și anume: declarații semestriale, declarații trimestriale, declarații lunare și declarații speciale. Le vom dezbate pe toate în acest articol.

Pentru a-ți fi mai ușor, am grupat contribuabilii (persoane fizice și juridice) în funcție de frecvența cu care sunt obligați să declare și să plătească contribuțiile la AFM, cu mențiunea că există agenți economici care au obligația depunerii mai multor tipuri de declarații din cele ce urmează.

Declarații SEMESTRIALE

Operatorii economici care au obligația să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile introduse pe piață și respectiv deșeurile colectate și/sau cele valorificate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile:

 • operatorii economici autorizați care au preluat obligațiile anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate – trebuie să declare cantitățile de ambalaje și anvelope, precum și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat responsabilitatea.
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională. Aceștia trebuie să declare, în numele clienților pentru care au preluat obligațiile, cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, precum și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili  colectate.
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aceștia trebuie să declare, în numele clienților pentru care au preluat obligațiile, cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională, precum și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate .

Operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și care raportează deșeuri pentru organizațiile colective care preiau responsabilitatea îndeplinirii obligațiilor de valorificare, respectiv colectare. Aceștia trebuie să declare cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii și anvelope uzate, care au fost gestionate pentru aceste organizații colective.

Declarații TRIMESTRIALE

 1. Operatorii economici care trebuie să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare – situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională respectivele bunuri sau ambalaje:
 • operatorii economici autorizați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru preluarea responsabilității realizării obiectivelor anuale de valorificare, respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje.
 1. Operatori economici care sunt obligați să declare și să plătească trimestrial sumele aferente activităților respective, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea:
 • operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport (care fac parte din categoria ambalajelor de desfacere), cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002.

Aceștia sunt obligați să declare și să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile și numărul pungilor de transport și să achite ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată introdusă pe piață.

Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali.

  Declarații LUNARE

 1. Persoanele juridice și fizice care au obligația să declare și să achite lunar contribuțiile datorate, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care și-au desfășurat activitatea:
 • operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor și care au reținut în prealabil la sursă contribuția de 3% din veniturile realizate prin vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, preluate prin contract de la generatorii de astfel de deșeuri (persoane fizice sau juridice).

În categoria operatorilor economici colectori și/sau valorificatori sunt incluși comercianții de deșeuri care intră fizic în posesia acestora, autorizați conform Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificarile și completările ulterioare.

Aceștia au obligația de a calcula, de a reține prin stopaj la sursă, de a declara și de a vira lunar la Fondul pentru mediu, contribuția de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deșeuri metalice feroase și neferoase.

Baza de calcul la care se aplică contribuția de 3% reprezintă valoarea de vânzare a deșeurilor metalice feroase și neferoase provenite din activități de producție, dezmembrare și/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achiziție, exclusiv taxă pe valoarea adăugată.

Sunt exceptați de la plata contribuției operatorii economici din industria națională de apărare înscriși, în condițiile legii, în registrul operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare.

 • operatorii economici deținători de surse staționare, a căror utilizare afectează factorii de mediu. Aceștia trebuie să declare și să plătească lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 – OUG 196/2005.
 • operatorii economici cărora le-au fost încredințate, de către proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite, deșeurile inerte și nepericuloase, în vederea eliminării finale prin depozitare. Aceștia trebuie să declare lunar și să plătească lunar taxele încasate în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2- OUG 196/2005.
 • operatorii economici care introduc pe piața națională substanțe clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu. Aceștia au obligația de a declara, de a calcula și de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuție de 2% din valoarea de vânzare a substanțelor (în cazul producătorilor interni) sau din valoarea de achiziție (în cazul importatorilor).

Baza de calcul la care se aplică contribuția de 2%:

– în cazul producătorilor interni – contribuția reprezintă valoarea de vânzare a substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața natională, exclusiv taxă pe valoarea adăugată.

– în cazul introducerii pe piața națională prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării ori consumului propriu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu – contribuția reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxă pe valoarea adăugată aferentă.

 • administratorul, respectiv proprietarul pădurii care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase. 

Aceștia trebuie să declare veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute prin vânzarea acestora și să plătească o contribuție de 2% din valoarea de vânzare. 

Sunt exceptate de la plata contravaloarea lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților.

Contribuția se declară și se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă și/sau materialele lemnoase obținute.

 • operatorii economici care introduc pe piața națională uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri sunt obligați să declare și să plătească lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, o taxă de 0,3 lei/kg ulei introdus pe piață.

Taxa de 0,30 lei/kg se datorează astfel:

– la momentul introducerii pe piața națională, de către operatorii care importă sau achiziționează intraunional uleiuri pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri;

– la momentul primei distribuiri pe piața națională, de către operatorii care produc uleiuri pe bază minerală, semisintetice și sintetice, cu sau fără adaosuri;

– la momentul primei distribuiri pe piața națională, pentru produsul obținut, de către operatorii economici care importă/ achiziționează intraunional uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricație, cum ar fi aditivi sau alte substanțe organice ori anorganice, pentru obținerea unor proprietăți speciale;

– la momentul primei distribuiri pe piața națională, pentru diferența dintre cantitatea de ulei aditivat distribuită pe piață și cantitatea de ulei de bază achiziționată, de către operatorii care achiziționează de pe piața națională uleiuri de bază în vederea introducerii diferitelor adaosuri în cadrul procesului de fabricație, cum ar fi aditivi sau alte substanțe organice ori anorganice, pentru obținerea unor proprietăți speciale.

 1. Operatori economici care au obligația să declare lunar – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea și să achite anual – până la data de 25 a lunii ianuarie, inclusiv, a anului următor:
 • operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, operatorii care supraambalează produse ambalate individual, operatorii care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere și operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje.

Aceștia sunt obligați să declare lunar: cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare și/sau prin alte forme de valorificare cum ar fi incinerare cu recuperare de energie, precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat operațiunea de reciclare sau valorificare.

Contribuția de 2 lei/kg, se va vira anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, de către cei care nu au îndeplinit obiectivele minime de valorificare. 

Aceștia vor plăti, doar dacă este cazul, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare prevăzute în anexa nr. 3 – OUG 196/ 2005) și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate. 

 • operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării.

Aceștia sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care și-au desfășurat activitatea, cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate.

De asemenea, aceștia au obligația de a declara și de a plăti anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care și-au desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piața națională.

Contribuția de 2 lei/kg anvelopă, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislatia în vigoare și cantitățile efectiv gestionate, se plătește numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de gestionare a anvelopelor uzate corespunzătoare cantităților de anvelope introduse pe piața națională, pentru care operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizarii nu au predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau pe care nu le-au declarat în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

 • operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice au obligația să declare și să achite astfel:
 • pentru perioada 01 ianuarie 2017- 31 decembrie 2019, o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 a OUG 196/2005, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională si cantitățile constatate de Administratia Fondului în cadrul controalelor efectuate, ca fiind introduse pe piața națională. Suma se achită doar dacă există neconcordante între, cantitatea declarată și cantitatea efectiv introdusă pe piață.
 • de la data de 1 ianuarie 2020, o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 a OUG 196/2005, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cantitățile efectiv colectate;
 • operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili trebuie să declare și să achite astfel:
 • pentru perioada 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, se plătește anual o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională. Sumele trebuie să fie achitate de la data 1 ianuarie, până la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2020, se plătește anual o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare (prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare) și cantitățile efectiv colectate.
 • gestionarii fondurilor de vânătoare trebuie să declare lunar și să plătească anual o contribuţie de 3% din suma totală încasată pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, înscris în contractele de gestionare. 
 • unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor trebuie să plătească o contribuție de 50 lei/tonă, pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare, dacă este cazul.

Contribuția este valabilă numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, iar suma datorată se calculează conform anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005.

 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate au obligația să declare lunar și să achite anual o contribuție de 2 lei/kg, dacă este cazul, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile, dacă este cazul.
 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice trebuie să declare lunar și să achite anual, în numele clienților pentru care au preluat obligațiile, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate, dacă este cazul.

Contribuția corespunzătoare va fi în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 – OUG 196/2005 (4 lei/kg sau 20 lei/kg în funcție de categoria de EEE).

 • operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili trebuie să declare și să achite pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate. 

Plata va fi efectuată doar dacă există o diferență între aceste cantități, iar în acest caz, valoarea contribuție va fi de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili.

   Alți contribuabili AFM – cu forme speciale de calcul și plată

 • operatorii economici sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.

Aceștia trebuie să declare numărul certificatelor nerestituite și să plătească penalități pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă.  

Autoritatea competentă are obligația de a comunica către AFM, până cel târziu la data de 10 mai a anului în care se aplică penalitatea, situația operatorilor și operatorilor de aeronave care nu au restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, informațiile privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia, precum și alte documente relevante.

Sumele vor fi stabilite de către AFM, în baza informațiilor și documentelor furnizate de autoritatea competentă și vor fi achitate de către operatorii și operatorii de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, în baza metodologiei de calcul prevăzută la art. 17 – OUG 196/2005. 

Termenele de plată sunt stabilite în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1- 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.
 • producătorii și furnizorii de energie electrică din surse regenerabile au obligația de a declara gradul de îndeplinire a cotei anuale de achiziție a certificatelor verzi și de a achita penalități în valoare de 110 euro, pentru fiecare certificat neachiziționat.

Contribuțiile aferente sunt datorate de către furnizorii și producătorii care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent și vor fi stabilite în baza înștiințării emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei către AFM, cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia.

Termenele de plată sunt stabilite în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;
 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv.

Așadar, aceasta este lista completă a operatorilor economici care au obligația de a declara și achita contribuțiile datorate către AFM.

Întrucât Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat în vara anului trecut că, începând cu luna martie 2020, declarațiile către Fondul de Mediu se vor întocmi și se vor transmite exclusiv în format electronic, prin sistemul online AFM, ne-am gândit că ți-ar fi de folos să primești suportul nostru în acest sens și să te ghidăm pas cu pas în procesul de înrolare în sistemul electronic AFM.

Accesează articolul dedicat și află care sunt Etapele procedurii de înrolare a companiilor în Sistemul AFM online.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.