Termeni si conditii
Specialisti si consultanti de mediu

Marketplace Wastebill

Marketplace-ul „Wastebill” (denumit in cele ce urmeaza “Marketplace”, „Platforma” sau „Piata”) reprezinta sectiunea din aplicatia web Wastebill app.wastebill.ro dedicata comertului electronic, respectiv listarii, promovarii si comercializarii Serviciilor Consultantilor/ Specialistilor.

Marketplace-ul este detinut de societatea WASTEBILL S.R.L., cu sediul in de WASTEBILL SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu nr. 123-135, Bl. D11, Sc. B, Et. 1, Ap. 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17527/2021, avand CUI 45049977, denumita in continuare „WASTEBILL” sau “Prestatorul”.

I. DEFINITII

 • Website-ul Wastebill: Platforma online pentru comert electronic, proprietatea WASTEBILL, pusa la dispozitia Partenerului pentru prezentarea si comercializarea Serviciilor catre Clienti si prin intermediul careia WASTEBILL asigura accesul Clientilor la o serie de servicii proprii sau apartinand altor comercianti;
 • Furnizor de servicii de intermediere online: Orice persoana fizica sau juridica care furnizeaza sau se ofera sa furnizeze servicii de intermediere online entitatilor utilizatoare de servicii de intermediere online;
 • Partener: persoana fizica autorizata sau persoana juridica ce indeplineste conditiile necesare si prevazute de legislatia in vigoare pentru a fi consultant de mediu, responsabil de mediu si poate presta servicii de consultanta pentru Clienti in domeniul gestiunii deseurilor; Specialistul sau consultantul de mediu ce isi listeaza serviciile/ produse in Marketplace; Prestatori de servicii Colectori deșeuri, Companii de reciclare/valorificare/eliminare deseuri, Laboratoare specializate, OIREP-uri, organizatii colective de preluare a responsabilitatii extinse a producatorilor etc. 

Nota! In sensul prezentului Acord, furnizorul de servicii de intermediere online este WASTEBILL.

 • Entitate utilizatoare de servicii de intermediere online: Orice persoana fizica care actioneaza in capacitate comerciala sau profesionala sau orice persoana juridica care ofera bunuri sau servicii, prin intermediul serviciilor de intermediere online, in scopuri legate de activitatea sa comerciala, de afaceri, mestesugareasca sau profesionala;

Nota! In sensul prezentului Contract, Partenerul detine calitatea de entitate utilizatoare de servicii de intermediere online. 

 • Servicii de intermediere online: Servicii care indeplinesc toate cerintele urmatoare:
  (a) sunt servicii ale societatii informationale in sensul articolului 1, alin. (1), lit. (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului;
  (b) le permit entitatilor utilizatoare de servicii de intermediere online sa ofere bunuri sau servicii, cu scopul de a facilita initierea unor tranzactii directe intre respectivele entitati si clienti, indiferent de locul in care se incheie in final respectivele tranzactii;
  (c) sunt furnizate entitatilor utilizatoare de servicii de intermediere online pe baza unei relatii contractuale intre furnizorul respectivelor servicii si entitatile utilizatoare de servicii de intermediere online care ofera bunuri sau servicii clientilor.

Nota! In sensul prezentului Acord, serviciile de intermediere online reprezinta serviciile puse la dispozitia Partenerului de catre WASTEBILL.

 • Client: Utilizatorul Platformei WASTEBILL, in calitate de Companie, ce contacteaza un Partener a carui servicii/ produse sunt listate in Marketplace;
 • Specialist/ Consultant de mediu: Calitatea Partenerului necesara pentru a-i fi listate serviciile pe platforma WASTEBILL. Calitatea se va dovedi prin documente, atestate etc.;
 • Servicii: Serviciile Partenerului listate in Marketplaceul WASTEBILL;
 • Secrete de afaceri: Orice document sau informatie de care Partenerul a luat cunostinta in legatura cu prezentul Contract, inclusiv informatiile legate de afacerile WASTEBILL sau de activitatile de marketing, ideile de afaceri, planurile, schitele, metodele acestuia etc.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. WASTEBILL va presta servicii pentru Parteneri, servicii ce constau in prezentarea si listarea Serviciilor Partenerului in Marketplace-ul WASTEBILL catre Clienti.

2.2. WASTEBILL va actiona ca un intermediar independent, ca un agent al Partenerului, fara a-si asuma riscuri legate de operatiunea de vanzare a Serviciilor/ produselor listate in Marketplace-ul WASTEBILL si fara a prelua proprietatea sau riscurile Serviciilor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Partenerului.

  III. DURATA CONTRACTULUI

  3.1. Prezentul Contract se incheie pe durata valabilitatii abonamentului achizitionat, respectiv pe perioada in care WASTEBILL ofera accesul de utilizare gratuita.

  3.2. In cazul in care WASTEBILL decide sa restrictioneze sau sa suspende furnizarea serviciilor sale de intermediere online catre Partener in legatura cu serviciile oferite de aceasta din urma, WASTEBILL ofera Partenerului in cauza, inainte sau la momentul la care intra in vigoare restrictionarea sau suspendarea, o justificare a deciziei respective, pusa la dispozitie pe un suport durabil.

  3.3. In cazul in care WASTEBILL decide sa sisteze in totalitate furnizarea serviciilor sale de intermediere online catre Partener, furnizorul ofera Partenerului, cu cel putin 30 de zile inainte ca sistarea sa intre in vigoare, o justificare a deciziei respective, pe un suport durabil.

  3.4. In cazul restrictionarii, suspendarii sau sistarii furnizarii serviciilor, WASTEBILL ofera Partenerului sau ocazia de a clarifica faptele si circumstantele supuse atentiei acestuia. In cazul in care restrictionarea, suspendarea sau sistarea este revocata de catre WASTEBILL, acesta restabileste accesul Partenerului, oferindu-i inclusive orice acces la date cu caracter personal sau de alta natura, sau la ambele, care rezulta din utilizarea serviciilor de intermediere online relevante inainte ca restrictionarea, suspendarea sau sistarea sa produca efecte.

  3.5. WASTEBILL isi rezerva dreptul de limitare a accesului Partenerului la Platforma WASTEBILL sau de suspendarea accesului acestuia in oricare din situatiile urmatoare:

  1. furnizarea cu intarziere a tuturor informatiilor necesare prezentarii Serviciilor pe Platforma WASTEBILL;
  2. incercari de deturnare a Comenzilor sau de prejudiciere a Clientilor WASTEBILL;
  3. activitatea Partenerului determina efecte negative asupra activitatii WASTEBILL;
  4. intarzieri la plata sau in indeplinirea obligatiilor prezente in Contract.

  3.6. Perioada de preaviz mentionata la punctul 3.3. nu se aplica in cazul in care WASTEBILL:

  1. face obiectul unei obligatii juridice sau regulamentare in virtutea careia acesta trebuie sa sisteze in totalitate furnizarea serviciilor sale de intermediere online catre Partener intr-un mod care nu ii permite sa respecte perioada de preaviz mentionata sau
  2. isi exercita un drept de sistare dintr-un motiv imperativ in temeiul dreptului intern, care este in conformitate cu dreptul Uniunii;
  3. poate demonstra ca Partenerul a incalcat in mod repetat dispozitiile prezentului Acord, precum si termenii si conditiile aplicabile, ceea ce a dus la suspendarea sau restrictionarea furnizarii in totalitate a serviciilor de intermediere online respective.

  3.7. In cazul in care WASTEBILL suspenda din eroare furnizarea serviciilor sale de intermediere online catre Partener, WASTEBILL va relua de indata furnizarea acestor servicii, intr-un termen rezonabil de la momentul la care a descoperit eroarea comisa.

  3.8. Separat de situatia suspendarii, WASTEBILL are dreptul la repararea integrala a oricarui prejudiciu pe care l-a suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii propriu-zise (totale sau partiale) a oricareia dintre obligatiile asumate de catre Partenerul WASTEBILL prin prezentul Contract.

  3.9. In caz de suspendare, Partenerul intelege si accepta ca nu are nicio pretentie in acest sens, neputand a imputa WASTEBILL eventuale venituri nerealizate.

   IV. PRETUL CONTRACTULUI

   4.1. Pretul prezentului contract este inclus in pretul abonamentului achizitionat din aplicatia Wastebill.

   4.2. Pretul contractului va consta intr-o suma fixa lunar/ lunara/ anuala pentru cei care nu achizitioneaza un abonament in platforma Wastebill; in acest caz, Partenerul va avea acces doar la Marketplace-ul Wastebill accesibil prin aplicatia Wastebill. 

   4.3. In anumite situatii, WASTEBILL poate oferi oferte organizate special de utilizare gratuita pe perioade determinate. In acest cazuri speciale, utilizarea gratuita poate fi acordata pentru un numar limitat de specialisti/ parteneri. 

   V. OBLIGATIILE PARTILOR

   5.1. Obligatiile Partenerului:

   a. Sa furnizeze prin intermediul Platformei WASTEBILL doar Servicii care respecta Reglementarile aplicabile in domeniul mediului, raspunzand atat fata de Clienti cat si fata de terti cu privire la calitatea Serviciilor prestate;

   b. Sa transmita catre WASTEBILL, pentru Serviciile ce urmeaza a fi afisate pe Platforma WASTEBILL, toate informatiile specifice acestora si sa le actualizeze in permanenta, sa ofere informatii corecte si actualizate cu privire la disponibilitatea Partenerului, precum si la orice alte servicii si costul acestora;

   c. Sa furnizeze Serviciile la preturile afisate pe Platforma WASTEBILL la momentul efectuarii Comenzii, sa emita documente fiscale pentru toate Comenzile, urmand a le transmite Clientilor impreuna cu orice alte documente impuse de legislatia in vigoare;

   d. Sa informeze permanent WASTEBILL despre adaugarea sau eliminarea de Servicii din oferta prezentata pe Platforma WASTEBILL;

   e. Fiind singurul responsabil in cazul aparitiei unor probleme intre Serviciul prestat sau ce urmeaza a fi prestat si informatiile prezentate si afisate pe Platforma WASTEBILL, asumandu-si resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clientilor, tertilor si WASTEBILL;

   f. Sa respecte prevederile legale in vigoare, in legatura cu comertul electronic, gestiunea si raportarea deseurilor, raporturile juridice stabile cu profesionistul, protectia datelor cu caracter personal precum si cele aplicabile contractelor la distanta in legatura cu Serviciile ce fac obiectul Comenzilor;

   g. Pentru toate materialele care prezinta sau folosesc insemne pentru care WASTEBILL detine drepturi de proprietate intelectuala, Partenerul are obligatia de a obtine acordul prealabil scris al WASTEBILL in vederea folosirii acestora, neavand drept de modificare sau alterare a continutului furnizat si/ sau agreat de catre WASTEBILL. Orice acte de utilizare neautorizata fara acordul WASTEBILL poate fi calificat drept contrafacere in sensul legislatiei relevante, iar persoana responsabila va raspunde in conformitate cu dispozitiile legale.

   h. Sa detina toate drepturile de proprietate intelectuala asupra documentelor, informatiilor, fotografiilor sau imaginilor utilizate in Marketplaceul Wastebill in legatura cu Serviciile, garantand ca prin expunerea/prezentarea acestora pe Platforma WASTEBILL, nu se incalca niciun drept al niciunui tert, nicio autorizatie sau prevedere legala sau contractuala. In acest sens, Partenerul garanteaza WASTEBILL impotriva oricaror pretentii revendicate de terti ce pot rezulta din folosirea elementelor incarcate, incluzand, dar nelimitandu-se la cele mentionate mai sus.

   i. Partenerul garanteaza ca are capacitatea legala si ca a obtinut in prealabil toate autorizatiile cerute de legislatia aplicabila pentru prestarea Serviciilor listate prin intermediul Marketplace-ului WASTEBILL, precum si ca detine toate aprobarile statutare si legale aplicabile pentru incheierea Contractului Principal, avand capacitatea si autoritatea deplina pentru a incheia si executa Contractul si pentru a exercita toate drepturile si a-si realiza obligatiile in conformitate cu prezentul Contract.

   j. Partenerul garanteaza ca are capacitatea legala si ca a obtinut in prealabil toate autorizatiile cerute de legislatia aplicabila pentru prestarea Serviciilor pe Platforma WASTEBILL, precum si ca detine toate aprobarile statutare si legale aplicabile pentru incheierea prezentului Contract, avand capacitatea si autoritatea deplina pentru a incheia si executa Contractul si pentru a exercita toate drepturile si a-si realiza obligatiile in conformitate cu prezentul Contract.

   5.2. Obligatiile WASTEBILL:

   In contextul relatiei contractuale dintre Partener si Prestator, acesta din urma isi va indeplini urmatoarele obligatii:

   a. Sa permita Partenerului accesul in Marketplaceul WASTEBILL in vederea prezentarii Serviciilor acestuia si a operarii oricaror modificari necesare aferente prezentarii Serviciilor;

   b. Sa nu impuna modificari retroactive ale clauzelor prezentului Contract, cu exceptia cazului in care acesta trebuie sa respecte o obligatie juridica sau regulamentara sau modificarile retroactive sunt benefice pentru entitatea utilizatoare de servicii de intermediere online;

   c. Sa asigure Partenerului acces la informatiile furnizate sau generate de acesta, pe care WASTEBILL la pastreaza ulterior expirarii prezentului Contract;

   d. Sa nu acorde niciun avantaj de promovare, listare, afisare, vanzare etc. a propriilor Servicii disponibile pe Platforma WASTEBILL, in detrimentul Serviciilor Partenerului sau al altor furnizori parteneri.

   VI. PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

   6.1. Partenerul accepta si recunoaste faptul ca, in derularea prezentului Contract, toate marcile inregistrate ale WASTEBILL si materialele asociate acestora sunt proprietatea exclusiva a WASTEBILL si nu vor putea fi folosite de Partener decat cu acordul expres prealabil al WASTEBILL si doar in scopurile mentionate de catre acesta.

   6.2. Partenerul ia cunostinta de faptul ca accesul la Platforma WASTEBILL si la orice element al Platformei WASTEBILL nu constituie un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT, acestea ramanand in proprietatea exclusiva a WASTEBILL.

   6.3. Partenerul isi exprima acordul ca toate fotografiile Serviciilor acestuia, informatiile aferente Serviciilor, precum si eventualele materiale publicitare realizate in legatura cu Serviciile intra in proprietatea WASTEBILL de la momentul la care au fost predate catre WASTEBILL si vor putea fi folosite de catre acesta, fara nicio restrictie, fara limitare teritoriala sau temporala, inclusiv dupa incetarea Contractului.

   6.4. Partenerul isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a Serviciilor listate prin intermediul Marketplaceului WASTEBILL, asigurand WASTEBILL ca detine toate drepturile si autorizarile necesare prestarii acestora, Partenerul fiind singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Serviciile respective, acesta fiind obligat sa remedieze situatia in cauza si sa despagubeasca Clientii sau tertii afectati, precum si pe WASTEBILL pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia de mai sus nu este adevarata.

   VII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   7.1. WASTEBILL permite Partenerului accesul la datele cu caracter personal prelucrate in contextul existentei relatiei contractuale dintre Parti, date care apartin Clientilor, dar si reprezentantilor sau persoanelor de contact ale acestora, in scopul utilizarii serviciilor de intermediere online puse la dispozitie de furnizorul acestor servicii.

   7.2. WASTEBILL va putea transfera datele cu caracter personal de care ia la cunostinta in contextul furnizarii de servicii de intermediere online catre anumite categorii de destinatari precum: curieri, societati de facturare, furnizori servicii de asistenta juridica, dar si autoritatilor publice autorizate, la solicitarea acestora.

   7.3. Partenerul isi asuma prin prezentul Contract sa intreprinda toate masurile necesare prevazute de  legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Acord sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, divulgarii sau accesului neautorizat la date cu caracter personal si este direct raspunzator, fara sa implice WASTEBILL, pentru orice sanctiune sau litigiu care ar putea interveni ca urmare a nerespectarii exclusiv de catre Partener (inclusiv angajatii si colaboratorii acestuia) a oricaror obligatii legale in legatura cu datele cu caracter personal ale Clientilor, suportand intergral acoperirea oricaror prejudicii sau costuri decurgand direct din acestea.

   7.4. Partenerului ii este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal puse la dispozitie de catre WASTEBILL pentru alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin acest Contract si, la data incetarii acestui Contract, va inceta pastrarea si prelucrarea tuturor asemenea date, cu exceptia cazului cand legea prevede altfel. 

   7.5. Baza de date care contine datele cu caracter personal apartinand Clientilor se afla in proprietatea WASTEBILL, Partenerul avand doar un drept de utilizare a acesteia, in vederea executarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract

   VIII. CONFIDENTIALITATE

   8.1. In cadrul derularii prezentului Contract, partile isi pot transmite reciproc informatii proprii, considerate confidentiale, sau pot avea acces la astfel de informatii. In acest context, Partile se obliga sa ia toate masurile necesare prevenirii divulgarii catre terti a unor astfel de informatii pe care le obtin reciproc. 

   8.2. Partile convin ca toti angajatii si colaboratorii sau partenerii acestora, vor intreprinde toate masurile necesare astfel incat acestia sa nu dezvaluie sau sa foloseasca in alte scopuri decat cele prevazute in Contract, orice informatie privitoare la cealalta parte sau la activitatea acesteia obtinuta pe perioada derularii Contractului.

   8.3. Partile convin sa protejeze confidentialitatea informatiilor pe care le obtin reciproc in contextul executarii obligatiilor din prezentul Acord. In acest scop, nici una din parti nu va divulga informatii confidentiale fara acordul scris al celeilalte parti.

   8.4. Nu vor fi considerate informatii confidentiale:

   • Informatiile notorii;
   • Informatiile cunoscute partii inaintea obtinerii lor de la cealalta parte;
   • Informatiile divulgate in cadrul unei extensii cerute de reglementari legale imperative;
   • Informatiile divulgate de catre o parte avand acordul prealabil scris al celeilalte parti.

   8.5. Niciun material livrat de catre parti nu trebuie sa fie disponibil unor terte parti neautorizate. Partenerul nu va permite accesul la aceste informatii si nu va dezvalui niciunei terte persoane continutul prezentului Contract sau secretele de afaceri care sunt considerate de WASTEBILL ca fiind importante si necesar a fi pastrate confidentiale, in scopul protejarii intereselor de afaceri ale WASTEBILL, fara acordul scris prealabil al WASTEBILL, cu exceptia cazului in care acest lucru este cerut de lege, dar si atunci cand este necesar in vederea implementarii prezentului contract. 

   8.6. Orice dezvaluire a informatiilor mentionate nelimitativ anterior, considerate a fi confidentiale, va reprezenta o incalcare a secretelor de afaceri apartinand WASTEBILL daca Partenerul a obtinut informatia indirect sau direct printr-o terta persoana care  la data la care a aflat secretele de afaceri sau inaintea acestei date se afla intr-o relatie de afaceri sau o alta relatie cu WASTEBILL.

   8.7. Partile vor instrui periodic personalul acestora, care detine acces la date cu caracter personal, respectiv la datele confidentiale in virtuatea executarii acestui Contract, sa respecte drepturile de copyright ale celeilalte parti, precum si clauzele de confidentialitate.

   8.8. Partile se angajeaza sa se abtina de la darea, directa sau indirecta, de comunicate de presa sau alte anunturi publice, indiferent de mijlocul de difuzare a acestora, referitoare la informatiile de care iau la cunostinta in virtutea executarii prezentului Contract, precum si de la divulgarea sau comunicarea catre oricare persoana a continutului prezentului Acord si de la aducerea de comentarii celeilalte parti sau  conducerii, respectiv personalului acesteia. In acest scop, partile vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca personalul acestora si persoanele autorizate vor respecta prezentul articol, o conduita contrara fiind considerata de parti ca o incalcare grava a Contractului, de natura a justifica denuntarea unilaterala a Contractului de catre WASTEBILL si va determina obligarea Partenerului la plata de daune-interese. 

   8.9. Orice declaratie publica a uneia dintre Parti in legatura cu parteneriatul ce face obiectul prezentului Contract va fi aprobata in prealabil de catre cealalta Parte, exceptie facand actiunile de marketing si comunicarile facute de catre WASTEBILL avand ca scop promovarea Platformei WASTEBILL sau a  serviciilor listate prin intermediul acesteia.

   IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

   9.1. Partile se obliga sa execute intocmai si la timp obligatiile contractuale. Pentru neexecutarea in parte sau in totalitate, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in Contract, partile sunt obligate sa despagubeasca cealalta parte pentru daunele suferite.

   9.2. Partenerul este singurul responsabil de incheierea relatiei contractuale cu clientul Companie si pentru emiterea documentelor care contin informatii aferente Serviciilor prestate.  

   9.3. Orice reclamatii privind Serviciile listate in ceea ce priveste informatiile prezentate, erori de exprimare, pret etc., cad in responsabilitatea Partenerului, acesta fiind obligat la acoperirea prejudiciilor create sau la prestarea Serviciilor in favoarea Clientilor Companii, daca acestia vor solicita executarea Comenzii conform informatiilor prezentate pe Platforma WASTEBILL, cu exceptia situatiilor in care aparitia neconformitatii este urmarea culpei WASTEBILL, caz in care WASTEBILL va fi responsabil pentru prejudiciile create Clientului, tertilor si Partenerului.

   9.4. Orice reclamatie a Clientilor in legatura cu Serviciile prestate de Partener va fi solutionata exclusiv de Partenerul WASTEBILL, acesta fiind obligat a furniza cu celeritate informatii sau documente suplimentare Clientilor, WASTEBILL sau institutiilor competente cu solutionarea acestor reclamatii, la solicitarea acestora. Intarzierile in solutionarea si clarificarea acestor reclamatii care atrag raspunderea WASTEBILL sau prejudiciaza imaginea WASTEBILL, vor fi imputate Partenerului care va fi obligat sa suporte integral orice sanctiuni/ prejudicii/ daune si alte costuri suportate astfel de WASTEBILL.

   9.5. Partile convin ca simplul fapt al neexecutarii oricarei obligatii prevazute in prezentul Contract are ca efect punerea in intarziere a Partii care nu si-a executat obligatia.

   X. INCETAREA CONTRACTULUI

   10.1. Prezentul Contract poate inceta prin expirarea abonamentului sau perioadei pentru care a platit Partenerul;

   10.2. Incetarea prezentului Contract nu va aduce atingere obligatiilor scadente intre Parti. 

   10.3. Partenerul va fi raspunzator pentru toate obligatiile ce ii revin in relatia cu Clientii si dupa incetarea prezentului Contract precum si pentru plata catre WASTEBILL a Comisionului incasat ca urmare a Comenzilor plasate de Clienti anterior incetarii prezentului Contract. 

   XI. APARITIA UNUI EVENIMENT NEPREVAZUT

   11.1.    In situatia aparitiei unui eveniment neprevazut, de natura a afecta executarea obligatiilor Partilor, acestea vor proceda la renegocierea clauzelor si conditiilor contractuale, astfel incat Contractul sa isi poata produce in continuare efectele. 

   11.2.    Producerea unui astfel de eveniment va fi adusa la cunostinta Partii contrasemnatare intr-un termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la producerea acestuia, printr-o notificare scrisa transmisa prin e-mail/ posta, cu confirmare de primire. 

   11.3.    Partile se obliga sa procedeze la negocierea conditiilor contractuale intr-un termen de maximum 15 (cinsprezece) zile calendaristice de la momentul notificarii in scris a aparitiei evenimentului care afecteaza executarea obligatiilor contractuale.

   XII. LEGEA APLICABILA, LITIGII

   12.1. In cazul unui litigiu survenit intre Parti, acestea vor incerca stingerea acestuia pe cale amiabila.

   12.2. In situatia in care Partile nu reusesc sa solutioneze litigiile aparute in mod amiabil, acestea vor incerca solutionarea diferendelor prin procedura extrajudiciara, context in care vor apela la procedura medierii, desemnand, in acest sens, un mediator insarcinat cu rezolvarea conflictului.

   12.3. In situatia in care Partile nu vor solutiona in mod amiabil conflictul survernit intre acestea intr-un termen de 30 (treizeci) de zile de la data notificarii adresate de partea reclamanta, precum nici prin apelarea la procedura medierii, Partea interesata va putea inainta o sesizare catre instanta de judecata competenta de la sediul societatii WASTEBILL.

   XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

   13.1. Partile nu pot cesiona unor terte persoane/ entitati niciunul dintre drepturile sau obligatiile lor in conformitate cu prezentul Contract, nici in totalitate si nici partial sau in orice alt mod, fara obtinerea unei aprobari prealabile, data in scris, a celeilalte Parti.

   XIV. NOTIFICARI

   14.1. Orice comunicare sau notificare intre Parti este valabil indeplinita daca va fi transmisa in scris, prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati: personal, prin curier, prin corespondenta electronica (e-mail) sau prin posta cu confirmare de primire, la adresele cunoscute ale Wastebill si Partenerului. 

   14.2. In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

   14.3. Daca notificarea se trimite prin e-mail, aceasta se considera primita, daca niciun mesaj de eroare sau de «out-of-office» nu a fost emis de serverul destinatarului si/ sau daca exista un raport de confirmare a expeditiei, in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele lucratoare, in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare.

   14.4. Daca notificarea este inmanata personal, aceasta se considera primita in momentul inmanarii.

   14.5. Partea care isi modifica adresa postala si/ sau adresa de e-mail indicata pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de contact/ reprezentatii desemnati pentru derularea prezentului Contract, va anunta imediat cealalta Parte cu privire la aceasta modificare.

   XV. SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR

   15.1. Reclamatiile Partenerului vor fi solutionate intern, la nivelul WASTEBILL.

   15.2. WASTEBILL va gestiona reclamatiile primite cu celeritate si le va solutiona intr-un termen rezonabil. 

   15.3. In contextul solutionarii reclamatiilor Partenerului, WASTEBILL va actiona cu respectarea principiilor transparentei si al egalitatii de tratament in situatii echivalente si al tratarii plangerilor proportional cu importanta si complexitatea lor.

   15.4. Sistemul intern de gestionare a reclamatiilor permite Partenerului sa adreseze reclamatii direct catre WASTEBILL, reclamatii cu privire la oricare dintre urmatoarele aspecte:

   (a) presupusa nerespectare de catre WASTEBILL a obligatiilor prevazute in prezentul Contract si care afecteaza Partenerul online care a formulat reclamatia;

   (b) aspectele tehnologice care se refera direct la furnizarea serviciilor de intermediere online si care il afecteaza pe Partener;

   (c) masurile luate de Partener sau comportamentul acestuia care se refera direct la furnizarea serviciilor de intermediere online si care il afecteaza pe acesta.

   15.5. In acest context, WASTEBILL:

   (a) analizeaza in mod corespunzator reclamatiile primite si masurile pe care este posibil sa fie nevoit sa le ia pentru a rezolva in mod adecvat problema care a fost supusa atentiei;

   (b) trateaza reclamatiile in mod rapid si eficace, tinand seama de importanta si de complexitatea problemei sesizate;

   1. c) ii comunica Partenerului rezultatul procesului intern de solutionare a reclamatiilor, transmitandu-i acestuia un raspuns personalizat si redactat intr-un limbaj simplu si inteligibil.

   XVI. ALTE DISPOZITII

   16.1.  Acest Contract contine toate intelegerile dintre Parti, modificand sau anuland, dupa caz, orice intelegere verbala/ scrisa sau contract anterior in legatura cu obiectul prezentului Acord.

   16.2. Persoanele fizice care au semnat prezentul Contract garanteaza ca au dreptul sa reprezinte legal sau conventional Partea in numele si pe seama careia semneaza, potrivit legii, actelor statutare si altor documente care emana de la Partea respectiva, iar fiecare Parte isi asuma si insuseste efectele semnarii acestui Contract de catre respectivele persoane fizice.

   16.3. Daca, in orice moment pe durata Contractului, orice prevedere a acestuia este sau devine ilegala, invalida sau neaplicabila in orice sens, conform legislatiei si jurisdictiei aplicabile, legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest Contract nu vor fi afectate sau influentate negativ de acestea.

   16.4. In cazul in care una din Parti se divide sau fuzioneaza cu oricare alta entitate pe durata Contractului si prin aceasta obtine o personalitate juridica distincta de cea avuta anterior, acest Contract nu inceteaza, Partea care se divizeaza sau fuzioneaza avand responsabilitatea sa transmita drepturile si obligatiile prevazute in Contract catre noile persoane juridice.

   16.5. Partile sunt de drept in intarziere cu privire la executarea obligatiilor asumate potrivit acestui Contract, la data ajungerii lor la scadenta, fara a fi necesara punerea lor in intarziere.

   16.6. Partenerul cunoaste si accepta fara obiectiuni faptul ca WASTEBILL poate lista prin intermediul Platformei WASTEBILL atat servicii similare cu Serviciile Partenerului cat si servicii de alta natura, fie printr-o oferta comerciala proprie a WASTEBILL, fie pe seama altor furnizori (inclusiv concurenti directi sau potentiali ai Partenerului) care au intrat in relatii contractuale cu WASTEBILL pentru prezentarea si listarea serviciilor lor prin Platforma WASTEBILL.

   16.7. WASTEBILL isi rezerva dreptul de a refuza la listare anumite servicii care pot intra in conflict cu propria politica comerciala.

   16.8. Nicio modificare sau completare a prezentului Contract, inclusiv anexele la acesta, nu va avea efect daca nu se realizeaza prin act aditional semnat de catre ambele Parti.

   16.9. Partile agreeaza si recunosc ca au negociat integral acest Contract in conformitate cu cerintele si obiectivele urmarite de fiecare Parte, nefiind incidente dispozitiile Codului Civil privitoare la contractele de adeziune, clauzele standard si neuzuale si accepta prevederile acestui Contract in deplina cunostinta de cauza.

   WASTEBILL S.R.L.    

   Ultima actualizare: 29.11.2022