Este gestiunea deșeurilor obligatorie?

În cadrul legislativ actual, o afacere aproape  nu mai poate funcționa fără un management eficient al deșeurilorși asta pentru  orice persoană juridică are obligația de a gestiona deșeurile produse sau deținute, indiferent dacă pentru activitățile desfășurate are sau nu are obligația legală de a deține autorizație de mediu.

Înainte de a află care sunt obligațiile generatorilor de deșeuri, haideți să aflăm mai întâi ce este un deșeu, cine sunt generatorii de deșeuri și ce presupune procesul de gestionare al acestora.

Ce este un deșeu? 

Un deșeu reprezintă orice substanță, material sau obiect pe care o persoană are intenția sau are obligația de a-l arunca.

De obicei, deșeurile sunt rezultate în urma anumitor procese tehnologice sau casnice și reprezintă practic resturile de materii prime provenite din activități economice, menajere sau de consum.

Cine sunt generatorii/ producătorii de deșeuri?

Generator sau producător de deșeuri este considerat orice persoană juridică care generează deșeuri dintr-o activitate, dar și cea care le preprocesează, le amestecă și le dă o nouă compoziție, rezultând astfel un alt deșeu.

Prin urmare, generator de deșeuri este atât producătorul inițial al deșeului, cât și deținătorul ulterior al deșeului.

Altfel spus, orice activitate economică este generatoare de deșeuri.

Cine are obligația gestionării deșeurilor?

Orice societate a cărei activități generează deșeuri are obligația de a le gestiona în conformitate cu prevederile legale, indiferent de activitatea economică pe care o desfășoară și indiferent de tipul, natura sau cantitățile de deșeuri produse.

Ce presupune gestionarea deșeurilor?

Gestionarea deșeurilor implică toate activitățile de la momentul în care acestea sunt produse până în momentul valorificării sau eliminării finale (după caz), inclusiv activitățile de monitorizare și cele de aliniere la legislația în vigoare.

Deoarece orice deșeu produce un anumit impact asupra mediului, gestionarea acestuia implică obligații specifice pentru cei care îl generează sau îl produc.

Care sunt obligațiile generatorilor de deșeuri?

În funcție de ordinea corectă a implementării acestora, obligațiile generatorilor de deșeuri sunt:

1. Desemnarea unei persoane responsabile cu îndeplinirea obligațiilor de gestionare a deșeurilor și respectarea prevederilor din autorizația de mediu deținută

În acest sens generatorul are obligația de a desemna o persoană care  urmărească și  asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de gestionare a deșeurilor. 

Această persoană poate fi din rândul angajaților proprii sau poate fi desemnată prin externalizarea serviciilor către o altă persoană juridică, care deține o certificare în acest sens sau personal atestat în domeniul gestiunii deșeurilor.

Dacă persoana desemnată va fi din rândul angajaților proprii, aceasta trebuie să fie instruită/ specializată în acest domeniu și să dețină un atestat sau o acreditare ANC.

Desemnarea acesteia se va face printr-o decizie internă, semnată de către conducerea companiei, din care să reiasă că persoana respectivă a fost desemnată cu urmărirea și îndeplinirea activităților și a obligațiilor de mediu, în companie.

2. Identificarea, clasificarea și codificarea deșeurilor generate

Identificarea corectă a deșeurilor generate de către o societate presupune, în primul rând, cunoașterea în detaliu a activității societății și realizarea unei diagrame-flux cu privire la toate intrările și ieșirile în/ din companie.

Pentru a identifica deșeurile care se generează din activitate este necesar să cunoaștem următoarele informații:

 • tipurile, cantitățile și compoziția materiilor prime, auxiliare și combustibili, intrate/ intrați în activitate/ fabricație;
 • pierderile pe faze de fabricație sau de activitate (ex. deșeuri);
 • cantitățile de produse și subproduse rezultate.

3. Codificarea deșeului

Acest lucru se face prin atribuirea unui cod fiecărui deșeu identificat, din lista nomenclatorului special de deșeuri, decretat inițial prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și ulterior prin Decizia nr. 532/2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE.

Lista de deșeuri cuprinde 20 titluri de capitole cu activități din care pot rezultă deșeuri (marcate cu un cod din 2 cifre) și apoi mai multe secțiuni/ subcapitole la fiecare titlu de capitol (marcate cu un cod format din 4 cifre). În cadrul fiecărei secțiuni sunt grupate mai multe coduri formate din 6 cifre. Acestea sunt codurile de deșeuri și sunt urmate de explicația necesară pentru a descrie deșeul respectiv. Un cod de deșeu are 6 cifre.

Aplicația WasteBill îți va facilita codificarea rapidă a deșeurilor în doar câteva clickuri, prin integrarea nomenclatorului de deșeuri în platformă.

După ce am identificat deșeurile și le-am codificat corespunzător, urmează clasificarea acestora în funcție de periculozitate (periculos sau nepericulos).

Un deșeu trebuie clasificat ca fiind periculos dacă acesta are cel puțin o frază (proprietate) de pericol.

Frazele de pericol includ următoarele caracteristici ale substanțelor: 

 • explozibile;
 • inflamabile;
 • foarte inflamabile;
 • iritante;
 • nocive;
 • toxice;
 • cancerigene;
 • corozive;
 • infecțioase;
 • mutagene;
 • sensibilizante;
 • ecotoxice;
 • deșeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă altă substanță.

Deșeurile periculoase au un regim aparte, fiind reglementate special, tocmai de aceea, pentru a încadra cât mai corect deșeurile generate în cadrul companiei, recomandarea noastră este de a contracta un laborator acreditat, care să efectueze o caracterizare corectă a acestora.

În cazul deșeurilor periculoase, această caracterizare este obligatorie. Astfel, dacă generăm cel puțin un deșeu periculos, avem obligația de a deține buletine de analiză care stau la baza caracterizării deșeurilor periculoase.

Aceste buletine de analize trebuie transmite ulterior către autoritățile competente, în special către Agenția pentru Protecția Mediului și, de asemenea, se pun la dispoziția organelor de control.

4. Organizarea zonei și asigurarea infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor

Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală a tuturor producătorilor sau deținătorilor de deșeuri și are ca scop facilitarea valorificării sau tratării specifice a acestora, precum și prevenirea poluării mediului.

În acest sens, societatea are următoarele obligații:

 • dimensionarea infrastructurii de colectare;
 • amenajarea zonei de stocare temporară a deșeurilor;
 • achiziționarea recipientelor;
 • etichetarea cu codul și denumirea deșeurilor (deșeurile periculoase se etichetează conform Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor periculoase).

Pentru a putea îndeplini corect toate aceste obligații, este important să ai acces la un istoric în ceea ce privește generarea de deșeuri din cadrul companiei.

În cazul în care societatea nu dispune de un astfel de istoric, recomandarea noastră este să adresezi câteva întrebări angajaților din departamentele generatoare de deșeuri și să afli cantitățile rezultate în urma activității desfășurate.

Astfel, vei putea dimensiona corect infrastructura și vei alege recipientele corespunzătoare.

Recipientele se vor alege astfel încât:

 • să se evite depășirea capacității de colectare la nivelul companiei;
 • să respecte normele de igienă;
 • să poată fi ușor accesate și golite de către firmele de colectare;
 • să aibă rezistență și să asigure utilizarea lor pe perioade cât mai mari;
 • să se întrețină ușor, în condiții optime de igienă.

Pentru colectarea separată, recipientele vor avea culorile impuse în vederea aplicării unitare la nivel național a colectării selective și se vor inscripționa cu denumirea deșeului pentru care sunt destinate.

Fiecare recipient se va eticheta cu codul și denumirea deșeului, iar pentru deșeurile periculoase se vor aplica etichete speciale care conțin pictograme și care indică frazele de pericol aferente deșeului.

Locul amenajat trebuie să fie curat, iar zona se recomandă să fie acoperită, astfel încât deșeurile să fie ferite de factorii de mediu, cum ar fi ploaia sau vântul puternic care ar putea schimba compoziția deșeului.

În plus, platforma pe care se amenajează zona de stocare temporară este indicat să fie din beton, iar organizarea acesteia să permită accesul colectorilor cât mai facil.

În cazul deșeurilor periculoase, se impune restricționarea accesului persoanelor neautorizate.

5. Instruirea personalului pentru gestiunea deșeurilor

După organizarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor este necesară instruirea tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea pe amplasamentul respectiv, prin care se urmărește informarea cu privire la toate obligațiile avute în domeniul gestionării deșeurilor.

În acest sens, responsabilul de mediu are obligația să ofere indicații clare cu privire la colectarea separată a deșeurilor rezultate din activitatea respectivă și să se asigure că acestea sunt respectate.

6. Respectarea ierarhiei deșeurilor

Printre obligații se numără și respectarea unei ierarhii stabilite atât în reglementările Uniunii Europene cât și în cele naționale, astfel încât să se identifice cea mai potrivită metodă de gestiune a deșeului, eliminarea fiind ultima operațiune recomandată a fi aplicată.

Ierarhia corectă a gestiunii deșeurilor:

 • pregatirea pentru reutilizare; 
 • reciclarea;
 • alte operațiuni de valorificare; 
 • eliminarea.

Altfel spus, dacă deșeul oferă posibilitatea valorificării, această operațiune este benefică atât pentru mediu cât și pentru companie. Uneori, veniturile încasate din gestionarea corectă a deșeurilor generate pot fi substanțiale.

Vom reveni însă asupra acestui subiect într-un articol viitor.

7. Organizarea activității de transport a deșeurilor produse

a. Încheierea unui contract de preluare a deșeurilor numai cu colectori autorizați, din punct de vedere al protecției mediului

După ce te asiguri că deșeurile au fost stocate separat și verificate periodic, astfel încât acestea să nu fie deteriorate sau amestecate, următoarea etapă este organizarea transportului deșeurilor, iar primul pas din această etapă este identificarea în piață a colectorilor autorizați pentru a preda în siguranță deșeurile.

Înainte de predarea deșeurilor, este foarte important să te asiguri de legalitatea colectorului, iar în acest sens vă recomandăm să solicitați autorizațiile de mediu și să verificați codurile de deșeuri și operațiunile autorizate.

Deșeurile generate trebuie predate în funcție de categoriile de coduri stabilite la etapa de identificare și codificare a acestora.

 1. Predarea și transportul deșeurilor

O etapă importantă în gestionarea deșeurilor o reprezintă predarea și transportul deșeurilor, iar în acest sens generatorul are obligația de a respecta legislația în vigoare privind transportul deșeurilor pe teritoriul României și de a întocmi documentele care vor însoți transportul, potrivit Hotărârii nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României .

Aceste documente se întocmesc, în funcție de natura deșeurilor transportate, astfel:

 • transportul deșeurilor nepericuloase este însoțit de  Anexa 3;
 • transportul deșeurilor periculoase va fi însoțit de Anexa 2, împreună cu Anexa 1 (în funcție de cantitate).

c. Transportul deșeurilor nepericuloase 

Fiecare transport de deșeuri nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare – descărcare, tipizat, cu regim special, al cărui model se regăsește în anexa 3 la Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Anexa 3 reprezintă formularul de încărcare – descărcare a deșeurilor nepericuloase, se va întocmi în 3 exemplare și va fi completată conform detaliilor solicitate în formular, de către fiecare dintre cei trei actori implicați în acest proces: generatorul de deșeuri, colectorul, transportatorul (compania care le transportă) și destinatarul intermediar (colectorul) sau final (valorificator sau eliminator de deșeuri, în funcție de caz).

În unele cazuri colectorul poate fi și valorificator, doar dacă acesta este autorizat să le sorteze și să efectueze o prelucrare primară/ finală a deșeurilor.

Fiecare document care însoțește transportul trebuie să revină la generator, cu datele complete ale actorilor implicați în procesul de predare, împreună cu semnăturile fiecăruia dintre aceștia.

Expeditorul, destinatarul și transportatorul deșeurilor nepericuloase sunt obligați să prezinte formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase, la solicitarea organelor abilitate, conform legii, să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.

d. Transportul deșeurilor periculoase

Transportul deșeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuală în care acestea se generează, se desfășoară în concordanță și cu prevederile celorlalte acte normative aplicabile.

Procedura pentru transportul deșeurilor periculoase diferă în funcție de cantitatea care se generează într-un an, astfel:

pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mare de 1 tonă/ an, este necesar formularul de expediție/ transport deșeuri periculoase (Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare) pentru fiecare transport, însoțit de formularul de aprobare a transportului (Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare);

pentru deșeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 tonă/ an, este necesar formularul de expediție/ transport deșeuri periculoase (Anexa nr. 2 la HG 1061/2008) pentru fiecare transport. În acest caz, nu este necesar formularul de aprobare a transportului (Anexa nr. 1 la HG 1061/2008).

Procedura pentru transportul deșeurilor periculoase generate în cantitate mai mare de 1 tonă/ an

Atunci când generăm deșeuri periculoase care depășesc cantitatea de o tonă pe an pe cod de deșeu, avem obligația de a obține aprobarea autorităților competenteși anume: Agenția pentru Protecția Mediului de care aparține expeditorul, Agenția pentru Protecția Mediului de care aparține locul în care se află instalația de valorificare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență de pe rază județului unde se află punctul de lucru al companiei generatoare.

Ruta pentru deșeurile periculoase se stabilește între expeditor (generator sau producător) și transportator, cu aprobarea ISU.

Formularul de încărcare descărcare deșeuri nepericulaose – Anexa 3- se emite în trei exemplare pentru fiecare transport de deșeuri și pe cod de deșeu. 

Formularul de aprobare a transportului  deșeurilor periculoase în cantități mai mari de o tonă pe an se emite inițial în șase exemplare originale, pentru fiecare actor implicat în proces: 

expeditorul deșeurilor;

transportatorul;

destinatarul;

Agenția pentru Protecția Mediului de care aparține expeditorul;

Agenția pentru Protecția Mediului de care aparține locul în care se află instalația de valorificare;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de pe rază județului unde se află punctul de lucru al companiei generatoare.

Ulterior, la fiecare transport de deșeuri periculoase se atașează o copie după Anexa 1, care va însoți Formularele de expediție – Anexa 2- care se emite în trei exemplare pentru fiecare transport de deșeuri și pe cod de deșeu.

8. Evidența lunară a gestiunii deșeurilor 

După finalizarea procesului de predare a deșeurilor, generatorul are obligația de a întocmi o evidență cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, care  includă cantitatea, natura și originea deșeurilor, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, respectiv operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor.

Evidența gestiunii deșeurilor se întocmește separat pentru fiecare an calendaristic și presupune completarea lunară a 4 capitole (tabele) pentru fiecare tip (cod) de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

Evidența gestiunii deșeurilor se completează lunar pentru fiecare punct de lucru în parte cu informațiile preluate din documentele de transport și din documentele de recepție a deșeurilor.

Informațiile privind valorificarea și eliminarea deșeului vor fi preluate din documentele de transport, iar în acest sens, îți recomandăm  te asiguri  detaliile care urmează a fi adăugate în tabele sunt corecte și verificate în prealabil, atât cu colectorul, cât și valorificatorul.

Aplicația WasteBill te ajută foarte mult în acest demers și diminuează considerabil timpul alocat întocmirii evidenței lunare. Odată ce ai introdus informațiile din capitolul 1 și 2, platforma calculează și distribuie automat datele în celelalte capitole și apoi generează automat, printr-un singur click, atât evidența lunară pe fiecare cod de deșeu generat, cât și centralizarea tuturor evidențelor lunare în raportarea anuală care trebuie depusă la Agenția pentru Protecția Mediului.

9. Prezentarea evidenței gestiunii deșeurilor autorităților competente de control, la cererea acestora

În eventualitatea unui control, toate aceste documente vor fi verificate de către autoritățile competente, iar responsabilitatea unei evidențe corecte îi revine persoanei desemnate cu îndeplinirea obligațiilor de gestionare a deșeurilor.

Din acest motiv, este important să verificați periodic autorizațiile fiecăruia dintre colaboratorii implicați în procesul de predare și transport a deșeurilor.

Asigurați-vă că autorizațiile lor sunt valabile și că sunt autorizați să execute operațiunile stabilite prin contract, pentru fiecare dintre deșeurile predate, după caz.

10. Raportarea datelor cu privire la gestionarea deșeurilor generate

O altă obligație deosebit de importantă pe care o au generatorii de deșeuri, o reprezintă raportarea datelor privind gestionarea deșeurilor către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic în S.I.M. (Sistemul Integrat de Mediu).

SIM este un sistem informatic, administrat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului prin intermediul Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, sistem în care orice societate comercială, indiferent de natura activității economice pe care o desfășoară, are obligația de se înregistra pentru a transmite raportările obligatorii.

De regulă, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului anunță momentul deschiderii sesiunilor specifice domeniului de raportare, prin notificări transmise prin e-mail utilizatorului contului SIM (cont care se accesează cu user și parolă).

Utilizatorii WasteBill sunt notificați cu privire la toate raportările obligatorii de efectuat, cu toate detaliile aferente (la ce se referă raportarea respectivă, cine trebuie să raporteze, instituția către care se raportează, dată limita a raportării, precum și actul normativ care impune obligativitatea).

Alte obligații ale generatorului/ producătorului de deșeuri pe care îți recomandăm să le ai in vedere:

• Păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor timp de minimum 3 ani;

Întocmirea unui program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri, în urma unui audit de deșeuri;

• Gestionarea deșeurilor care au regim special, fiind reglementate prin acte normative dedicate: uleiurile uzate, bateriile și acumulatorii uzați, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile periculoase, deșeurile de anvelope, deșeurile din unitățile medicale, deșeuri din construcții și demolări etc.

Pe lângă toate aceste obligații, dacă firma pe care o reprezinți este și producător sau importator, atunci te invităm să citești articolul din care afli care sunt Obligațiile producătorilor și importatorilor.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.