Pe scurt, răspunsul la această întrebare este – respectând obligațiile impuse prin legislația de mediu aplicabilă, pentru activitățile economice întreprinse de societate.

Însă, așa cum am aflat din articolele anterioare, când vine vorba de obligațiile de mediu legislația este foarte vastă, iar în funcție de activitățile economice desfășurate de companie, dar și dimensiunea și sectorul din care aceasta face parte, obligațiile pot fi mai simple sau mai complexe.

Așadar, primul pas în evitarea eventualelor sancțiuni aplicate de către Garda de Mediu îl reprezintă identificarea obligațiilor specifice – care decurg din desfășurarea activității societății, urmat de implementarea acestora, conform cerințelor legale.

În articolul precedent ai aflat care este lista documentelor și aspectelor cel mai frecvent verificate de către Garda de Mediu, iar pentru a te susține în misiunea ta de Responsabil de mediu, în acest articol vom detalia aceste documente și aspecte adesea verificate și îți vom oferi recomadările noastre cu privire la implementarea lor.

Astfel, vei putea alinia companiile din portofoliul tău la cerințele legale, evitând totodată, amenzile și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Cele mai frecvente aspecte și documente verificate în timpul controalelor Gărzii de Mediu

De regulă, primul aspect verificat este existența actelor de reglementare, din punct de vedere al protecției mediului, iar aici ne referim la următoarele documente, după caz:

Avizul de mediu – care este obligatoriu la faza de plan sau program (de exemplu: la aprobarea planurilor urbanistice generale, zonale sau de detaliu);

Acordul de mediu – care este obligatoriu la faza de proiect, înainte de implementare (și chiar pentru achiziția și instalarea unor utilaje și echipamente);

Autorizația de mediu – este obligatorie în faza de funcționare pentru activitățile cu potențial impact asupra mediului;

Autorizația integrată de mediu – este obligatorie în faza de funcționare și care acordă dreptul de a exploata, în totalitate sau în parte, o instalație, în anumite condiții care garantează că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluări.  

Aceasta poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații (sau părți ale acesteia) situate pe același amplasament și care sunt exploatate de același operator.

Viza anuală pentru autorizațiile de mediu/ autorizațiile integrate de mediu – este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu/ autorizațiile integrate de mediu emise înainte de 11 iulie 2020, cât și pentru cele emise după această dată și are ca scop confirmarea faptului că activitatea se desfășoară în aceleași condiții precizate în documentele respective și nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

Acordul de preluare/ evacuare a apelor uzate – obligatoriu pentru evacuarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare. Acesta se emite de către furnizorul de servicii apă-canal utilizatorilor care dețin Contracte de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare sau celor care au drept de folosință, preluat în urma unui contract de închiriere semnat cu titularul spațiului.

Notificarea sau Autorizația de gospodărire a apelor este obligatorie pentru lucrările care se construiesc pe ape sau care au legatură cu apele, cât și pentru activitățile social-economice cu efecte potențial negative asupra componentei hidraulice a mediului (de exemplu: în cazul în care alimentarea cu apă provine din subteran prin foraje/ puțuri  sau când sunt evacuate ape uzate în emisar natural).

În afară de existența actelor de reglementare mai sunt alte 24 de aspecte și documente verificate frecvent de către organele de control, și anume:

1. Îndeplinirea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare

Pentru a te asigura că obligațiile societății sunt îndeplinite conform actelor de reglementare deținute, îți recomandăm să analizezi frecvent și corespunzător conținutul acestora pentru a avea o imagine clară a obligațiilor impuse, inclusiv a monitorizărilor factorilor de mediu și a evidențelor pe care le ai de întocmit și de raportat.

2. Îndeplinirea măsurilor prevăzute în timpul controalelor anterioare, în termenul stabilit

De fiecare dată, autoritățile solicită și copii ale proceselor verbale de constatare și sancționare anterioară, pentru a verifica dacă măsurile de conformare au fost îndeplinite și dacă acestea au fost comunicate Gărzii de Mediu și Agenției pentru Protecția Mediului. 

Respectarea termenului stabilit în procesul verbal de constatare este la fel de important (nerespectarea acestuia fiind sancționat conform legii).

3. Actele de proveniență a spațiului/ amplasamentului în care se desfășoară activitatea

În eventualitatea unui control, autoritățile vor solicita spre verificare și actele de deținere sau a dreptului de folosință a spațiului, cum ar fi contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare sau contracte de comodat, după caz.

Prin urmare, îți recomandăm să verifici periodic contractele și actele de proveniență ale spațiului și să te asiguri de valabilitatea acestora.

4. Contractele de furnizare a utilităților

În acest sens, se solicită toate contractele de furnizare a utilităților, punându-se accent, în special, pe cele de apă și canalizare, iar în legătură cu acestea se solicită Acordul de preluare a apelor uzate în baza căruia se permite evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate menajere și/ sau industriale evacuate.

5. Acordul de preluare a apelor uzate

Acordul de preluare a apelor sau Acceptul de evacuare a apelor uzate, cum mai este cunoscut, reprezintă documentul justificativ în baza căruia se permite evacuarea în rețelele de canalizare publică a tuturor apelor uzate, rezultate din activitatea societății controlate, inclusiv a apelor uzate menajere. Prin acest act se stabilesc condițiile calitative ale apelor evacuate (indicatori de calitate și valorile maxime admise), precum și monitorizarea acestora (programul de realizare a analizelor și frecvența de raportare a acestora către operatorul de apă-canal).

Prin urmare, acest document este obligatoriu tuturor utilizatorilor care dețin contracte de furnizare sau prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cât și a celor cu drept de folosință sau utilizare a acestor rețele oferite prin contractul de închiriere a spațiului.

6. Monitorizarea factorilor de mediu, implicit frecvența stabilită în actele de reglementare

Acest aspect se referă la monitorizarea tuturor emisiilor de poluanți în atmosferă, în apă, sol, subsol și inclusiv factorul zgomot; monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare etc. 

Pentru a verifica acest aspect, inspectorii de mediu vor solicita toate contractele încheiate cu societățile acreditate pentru monitorizarea calității factorilor de mediu, implicit buletinele de analiză care dovedesc calitatea factorilor de mediu (cu respectarea valorilor limită stabilite în actele normative). 

Este foarte important ca buletinele de analiză să fie realizate corect, dar la fel de importantă este și respectarea frecvenței stabilite (adică a programului de prelevare/ recoltare a probelor și de efectuare a măsurătorilor) deoarece un buletin de analiză realizat anual nu exonerează societatea de obligația monitorizării lunare, dacă aceasta este frecvența care a fost impusă prin actul de reglementare.

7. Modalitatea de gestionare a deșeurilor nepericuloase și a celor periculoase

Modul de gestionare a deșeurilor nepericuloase și periculoase este verificat la fiecare control, fără excepție. 

Inspectorii vor verifica codificarea corectă a tuturor deșeurilor generate din activitate, respectarea colectării separate a deșeurilor în recipiente adecvate și etichetarea lor corectă (cu denumirea și codul deșeurilor, la care se adaugă pictograme și fraze de pericol pentru deșeurile periculoase), precum și modalitatea de stocare temporară în spații și condiții corespunzătoare și, bineînțeles, toate documentele privind evidența gestiunii lunare a deșeurilor și raportarea anuală (pe format hârtie și electronic în Sistemul Integrat de Mediu- SIM). 

Obligația referitoare la perioada de păstrare a evidenței gestiunii deșeurilor este de cel puțin trei ani, iar în tot acest timp, autoritățile au dreptul de a solicita, oricând, documentele aferente anilor precedenți.

Află mai multe despre gestiunea deșeurilor, din articolul Obligațiile Generatorilor/ Producătorilor de deșeuri. 

8. Zona sau spațiul de colectare și stocare separată a deșeurilor

În afară de documentele impuse prin legislația de mediu, autoritățile verifică vizual și spațiul în care sunt colectate și depozitate temporar deșeurile generate de către societate. 

Acesta trebuie să fie curat, fără deșeuri depozitate în spații neamenajate sau scurgeri de substanțe periculoase etc.

Deșeurile nepericuloase se colectează și depozitează separat, în funcție de codul (tipul) acestora, iar cele periculoase necesită depozitare în recipiente speciale, de preferat în recipiente metalice pentru a evita scurgerile accidentale (în cazul celor lichide). 

Aceste recipiente trebuie să fie etichetate corespunzător, cu codul și denumirea deșeului, frazele și pictogramele de pericol, iar spațiul în care vor fi depozitate temporar trebuie să fie securizat și să aibă acces restricționat.

Și în cazul uleiurilor uzate se impune ca spațiul de stocare temporară să aibă acces restricționat și să fie securizat, fapt ce presupune dotarea cu anumite cuve de retenție, pentru evitarea eventualelor scurgeri accidentale.

Este important de reținut faptul că cele mai frecvente amenzi se dau pe motivul nerespectării colectării și stocării separate a deșeurilor. 

Aceasta este una dintre marile provocări ale Responsabililor de Mediu, deoarece este un aspect foarte dificil de ținut sub control, mai ales pentru cei care nu sunt prezenți, zilnic, la punctul de lucru al societății respective. 

Recomandarea noastră în această privință este de a fi în contact direct cu o persoană situată pe o poziție superioară în ierarhia societății respective, cum ar fi șeful de secție, șeful de departament sau orice altă persoană care poate avea o influență majoră asupra personalului societății. Acesta trebuie să verifice frecvent amplasamentul și să se asigure că sunt respectate obligațiile legale de stocare temporară și colectarea corectă a deșeurilor.

9. Contractele de colectare a deșeurilor încheiate cu colectori autorizați, pentru toate tipurile de deșeuri generate

Un alt aspect verificat, de fiecare dată, în timpul controalelor de mediu este modalitatea de colectare a deșeurilor și predarea acestora de către colectorii autorizați, motiv pentru care se solicită toate contractele de colectare a deșeurilor, încheiate cu colectorii autorizați.

Pentru a fi în legalitate, asigură-te de existența contractelor încheiate pentru toate tipurile de deșeuri generate din activitate, dar și de valabilitatea autorizațiilor colectorilor colaboratori. 

Colectorii aleși trebuie să fie autorizați din punct de vedere al mediului să colecteze codurile de deșeuri generate de către societate, responsabilitatea în acest sens, fiind în egală măsură, atât a colectorului, cât și a societății care predă deșeurile.

Pentru a evita sancțiunile, îți recomandăm să atașezi contractelor de colectare, copiile autorizațiilor de mediu ale colectorilor colaboratori, pentru a le verifica periodic valabilitatea.

În privința deșeurilor periculoase, se verifică, de asemenea, existența buletinelor de analiză care stau la baza caracterizării acestora. 

Deși, uneori comisarii Gărzii de Mediu acceptă și caracterizări întocmite de către Responsabilii de mediu, recomandarea noastră în acest sens este să încheiați contracte cu laboratoare acreditate, care să asigure caracterizări corecte ale deșeurilor periculoase.

Și asta pentru că aceste caracterizări trebuie să fie foarte precise și să indice cu exactitate gradul de periculozitate, frazele de pericol și pictogramele de pericol aferente deșeului respectiv. 

În plus, informațiile din buletinele de analiză și/ sau din caracterizare sunt necesare și pentru etichetarea corectă a deșeurilor periculoase, precum și pentru completarea corectă a Formularului de aprobare a transportului- Anexa 1 la HG nr.1061/ 2008.

10. Documentele de transport care dovedesc predarea deșeurilor specifice activității desfășurate

Documentele de transport care dovedesc predarea deșeurilor specifice activității desfășurate sunt solicitate la fiecare control. 

Ne referim aici la bonurile de prestație pentru deșeurile menajere și documentele de transport stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare – Guvernul României (Anexele 1, 2 sau 3 – în funcție de natura deșeurilor – Anexa 3 din HG 1061/2008 pentru deșeurile nepericuloase, Anexa 2 din HG 1061/2008 pentru deșeurile periculoase care nu au depășit 1 tonă/ an și Anexa 1 + Anexa 2 pentru deșeurile periculoase care au depășit o tonă pe an).

În cazul deșeurilor periculoase transportate în cantități mai mari de o tonă pe an, se solicită Notificările către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, notificări care se realizează cu 48 de ore înainte de inițierea transportului.

Practic, începând cu cel de-al doilea transport de deșeuri periculoase, din momentul obținerii formularului de aprobare a transportului (Anexa 1 din HG nr. 1061/2008), suntem obligați să notificăm Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu minim 48 de ore înainte de efectuarea fiecarui transport. 

Transportul deșeurilor periculoase va fi însoțit de o copie după formularul de aprobare a transportului (Anexa 1) și de formularul de expediție (Anexa 2).

Află mai multe despre documentele de transport care dovedesc predarea deșeurilor în legalitate, în articolul cu privire la Obligațiile Generatorilor/ Producătorilor de deșeuri. 

11. Evidența substanțelor și amestecurilor periculoase gestionate

Autoritățile vor solicita diferite documente privind achiziția, comercializarea sau utilizarea acestor substanțe sau amestecuri periculoase, inclusiv fișele cu date de securitate, gestiunea lunară, notificările către Inspectoratul Teritorial de Muncă (care trebuie făcute înainte de începerea activității), dar și raportarea către Agenția pentru Protecția Mediului, documentele de transport și diverse alte autorizații care au legatură cu substanțele periculoase. 

Atenție! Evidența substanțelor și amestecurilor periculoase gestionate trebuie să fie actualizată la zi.

12.  Declarațiile lunare privind obligațiile către Administrația Fondului de Mediu (AFM) – pentru ambalajele/ uleiurile/ anvelopele/ echipamentele electrice/ bateriile/ substanțele periculoase pentru mediu puse pe piața națională, atât din producție proprie, din achiziții intracomunitare, din import, inclusiv pentru cele achiziționate pentru consum propriu.

Orice companie are responsabilitatea de a-și identifica obligațiile către Fondul pentru Mediu și de a se înregistra drept contribuabil la AFM (înregistrarea se face cu prima declarație depusă la AFM).

În continuare vom sublinia câteva dintre contribuțiile care constituie venituri la Fondul pentru Mediu: 

 • 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor (sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor);
 • taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă;
 • 30 lei/ tonă, contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții, destinate a fi eliminate prin depozitare;
 • 2 lei/ kg, contribuția pentru ambalajele introduse pe teritoriul național (pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate);
 • 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională;
 • 2 lei/ kg anvelopa (pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate);
 • ecotaxă, în valoare de 0,15 lei/ bucată (aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002);
 • 0,3 lei/ kg (aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri);
 • 4 lei/ kg sau 20 lei/ kg, contribuția pentru echipamente electrice și electronice (se aplică pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare și cantitățile efectiv colectate);
 • 4 lei/ kg, contribuția pentru baterii și acumulatori portabili (se aplică pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare și cantitățile efectiv colectate).

Toate obligațiile către Fondul pentru Mediu și operatorii economici care trebuie să declare și să plătească (după caz) se regăsesc în Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, pe care îți recomandăm s-o analizezi cu atenție.

13. Dovada îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare pentru ambalajele puse pe piață în conformitate cu Legea 249/2015, precum și dovada raportării anuale către Agenția de Protecția Mediului

Referitor la raportările anuale, în cadrul inspecțiilor se solicită și dovada raportării evidenței gestiunii ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje către Agenția pentru Protecția Mediului.

În cazul companiilor care au contracte încheiate cu organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor (foste OTR-uri, actuale OIREP) pentru toate tipurile de ambalaje și pentru toată cantitatea introdusă pe piața națională, atunci acestea nu trebuie să efectueze raportarea anuală către Agenția pentru Protecția Mediului cu privire la ambalaje și a deșeurilor de ambalaje.

Companiile care nu au predat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare către OIREP (OTR), cu alte cuvinte gestionează în mod individual ambalajele puse pe piața națională (parțial sau în totalitate) au obligația de a întocmi și transmite anual (până pe 25 februarie) către Agenția pentru Protecția Mediului Județeană, raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje pentru care sunt responsabili.

14. Dovada îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, a deșeurilor de anvelope, precum și dovada raportărilor anuale.

Toate produsele reglementate special care sunt introduse pe teritoriul național prin fabricare, prin achiziții intracomunitare sau achiziții extracomunitare trebuie declarate către Administrația Fondului pentru Mediu. 

Producătorul are obligația instituirii unui sistem de răspundere extinsă.

Deoarece procesul de implementare individuală a sistemului de răspundere extinsă a producătorului este foarte dificil (pe lângă garanția care trebuie depusă), recomandarea noastră în acest sens, este să contractați una dintre organizațiile colective autorizate de către Ministerul Mediului (O.I.R.E.P – uri, foste OTR-uri) să implementeze sistemul de răspundere extinsă a producătorului.

În baza unui contract de predare a responsabilității aceste organizații își vor asuma îndeplinirea obiectivelor de colectare și valorificare a deșeurilor rezultate în urma utilizării acestora. 

15. Contracte pentru transferul responsabilității de îndeplinire a obiectivelor anuale pentru ambalajele puse pe piața națională și pentru transferul responsabilității de îndeplinire a obiectivelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori/ anvelope/ echipamente electrice

Fie că vorbim de ambalajele introduse pe teritoriul național, de echipamente electrice și electronice, de baterii și acumulatori sau de anvelope, în eventualitatea controlului se verifică existența contractelor pentru transferul responsabilității în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale pentru ambalajele puse pe piața națională, după caz.

16. Planul de intervenții în caz de poluări accidentale

Un document foarte frecvent solicitat în cadrul controalelor de mediu este planul de intervenție în caz de poluări accidentale. 

Potențialele cauze de producere a unui eveniment care poate conduce la o poluare accidentală sunt:

 • în momentul predării deșeurilor colectate către agenții economici autorizați în eliminarea și valorificarea deșeurilor;
 • deteriorarea containerelor de colectare a deșeurilor, provocată din motive tehnice sau anumite calamități naturale;
 • deteriorarea accidentală a utilajelor, echipamentelor, instalațiilor folosite în cadrul organizării de șantier și în punctele de lucru;
 • în momentul alimentării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor folosite în cadrul șantierului;
 • în timpul efectuării forajului orizontal.

Programul de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale trebuie să cuprindă:

 • un sistem de alertă în caz de poluare accidentală;
 • program de măsuri și lucrări necesare pentru prevenirea poluării;
 • dotările necesare pentru prevenirea producerii unei poluări accidentale sau pentru înlăturarea efectelor acesteia;
 • componenta colectivului constituit pentru combaterea poluării accidentale;
 • componenta echipelor de întervenție, în caz de poluări accidentale;
 • sarcinile și răspunderile cu privire la anunțarea imediată a cazurilor de poluare accidentală;
 • instruirea lucrătorilor cărora le revine sarcina aducerii la îndeplinire a prevederilor planului.

 

17. Decizia de numire a responsabilului cu protecția mediului și certificatul de absolvire de cursuri gestiune a deșeurilor

Este necesar ca firma – generatorul de deșeuri – să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de gestionare a deșeurilor. 

Această persoană poate fi din rândul angajaților proprii sau poate fi desemnată prin externalizarea serviciilor către o altă persoană juridică, care deține personal atestat în domeniul gestiunii deșeurilor.

Dacă persoana desemnată va fi din rândul angajaților, aceasta trebuie să fie acreditată și să dețină atestările necesare (desemnarea acesteia se va face printr-o decizie luată la nivelul conducerii companiei).  

18. Formularul de înscriere în Registrul producătorilor de baterii și acumulatori

Acesta este un document foarte solicitat, care poate atrage amenzi considerabile, în cazul în care lipsește.

Formularul de înregistrare sau Numărul de Înregistrare, cum se mai numește, este necesar tuturor societăților comerciale care introduc pe teritoriul național baterii și acumulatori (ca atare sau încorporate în echipamente), indiferent dacă acestea au fost  introduse prin producție proprie, din achiziții intracomunitare sau prin importuri.

Află care este procedura de obținere și care sunt actele necesare, din articolul Obligațiile producătorilor/ importatorilor.

19. Formularul de înscriere în Registrul producătorilor de echipamente și electrice și electronice

Acesta este un alt formular obligatoriu tuturor operatorilor economici care pun pe piață echipamente electrice și electronice din producție proprie/ achiziții intracomunitare/ importuri, similar cu cel pentru baterii și acumulatori.

Practic, fără aceste două formulare de înregistrare în Registrele Naționale care sunt gestionate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, societatea nu are voie să introducă pe teritoriul național aceste tipuri de produse, indiferent dacă acestea sunt obținute printr-un proces de fabricare propriu sau dacă sunt achiziționate intra sau extracomunitar.

De aceea, îți recomandăm să acorzi atenție sporită societăților care desfășoară comerț online cu aceste tipuri de echipamente, majoritatea considerând că vor evita responsabilitatea în ceea ce privește protecția mediului, din motivul că nu intră, fizic, în posesia echipamentelor. 

Chiar dacă produsele nu sunt fabricate, depozitate sau reambalate de către societate, ci sunt transmise direct consumatorilor prin intermediul diverselor platforme intermediare, de tip marketplace, aceste societăți sunt considerate producători și sunt în continuare responsabile pentru produsul respectiv și implicit pentru deșeurile rezultate în urma utilizării acestuia.

Așadar, dacă în portofoliu tău se regăsesc firme cu activități de comerț online, îți recomandăm să-i notifici cu privire la aceste obligații, pentru a-i scuti de sancțiunile aferente acestor abateri.

De asemenea, operatorii care aplică propria marcă sau alt semn distinctiv pe produse existente pe piața națională sunt considerați responsabili pentru acestea și implicit pentru deșeurile rezultate în urma utilizării lor. 

Prin urmare, vor avea și ei obligația de a obține Numărul de Înregistrare în Registrul producătorilor de baterii și acumulatori.

În concluzie, indiferent de forma de obținere a produselor sau de cea de comercializare, există o serie de obligații care se aplică tuturor societăților comerciale care introduc pentru prima dată în România produsele supuse unui regim special de reglementare.

Află mai multe despre procedura de solicitare și obținere a Numărului de Înregistrare de echipamente și electrice și electronice, din articolul dedicat, Obligațiile generale ale Producătorilor/ Importatorilor. 

20. Gestiunea ambalajelor puse pe piața națională; gestiunea uleiurilor fabricate, proaspete consumate sau uzate; gestiunea bateriilor și acumulatorilor; gestiunea echipamentelor electrice și electronice

În funcție de tipul activității, în cadrul controalelor de mediu pot fi solicitate și o serie de gestiuni impuse producătorilor și importatorilor care introduc pe piața națională anumite produse reglementate special:

 • gestiunea ambalajelor introduse pe teritoriul național;
 • gestiunea uleiurilor fabricate, achiziționate intracomunitar sau importate;
 • gestiunea uleiurilor proaspete consumate, precum și a uleiurilor uzate, generate, colectate și valorificate sau eliminate, după caz;
 • gestiunea bateriilor și acumulatorilor introduse pe piața națională;
 • gestiunea echipamentelor electrice și electronice;
 • gestiunea anvelopelor noi și/ sau uzate care sunt destinate reutilizării, care pot fi din producție proprie, achiziție intracomunitară sau import.

În acest sens, producătorul are obligația de a întocmi o gestiune lunară acestora și de a transmite raportările obligatorii către autoritățile competente.

Toate acestea trebuie să fie, bineînțeles, în conformitate cu actele normative care reglementează deșeurile respective.

Raportările obligatorii pentru deșeurile reglementate special sunt:

 • raportare lunară – către organizația colectivă contractată pentru luna precedentă;
 • declarația lunară către Fondul pentru mediu;
 • raportare anuală – către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

21. Raportarea datelor în Sistemul Integrat de Mediu – SIM

Alte aspecte verificate frecvent în cadrul controalelor efectuate de către comisarii Gârzii de Mediu sunt Raportările din Sistemul Integrat de Mediu, iar aici includem toate raportările din domeniile aferente obligațiilor de raportare, specifice activităților desfășurate.

Este important de menționat faptul că toate raportările efectuate pe suport hârtie către Agenția pentru Protecția Mediului trebuie efectuate și electronic, în Sistemul Integrat de Mediu. 

Acesta este un sistem informatic, administrat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului prin intermediul Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, în care orice societate comercială, indiferent de natura activitații economice pe care o desfășoară, are obligația de a se înregistra online, printr-un cont de acces, atât cu sediul social cât și cu punctele de lucru, în funcție de obligațiile de raportare pe care le are. 

De regulă, Agențiile pentru Protecția Mediului anunță momentul deschiderii sesiunilor specifice domeniului de raportare, precum și termenul limită de completare a chestionarelor.

22. Raportarea semestrială către Agenția de Protecția Mediului pentru uleiuri

Și aceasta este o raportare obligatorie, care este solicitată la fiecare inspecție.

Raportarea se face semestrial către Agenția pentru Protecția Mediului de către următoarele societăți:

 • PRODUCĂTORII – INTERNI CARE AU INTRODUS PE PIAȚĂ ULEIURI
 • IMPORTATORI INTRA-EXTRACOMUNITARI CARE AU INTRODUS PE PIAȚĂ ULEIURI
 • IMPORTATORI INTRACOMUNITARI CARE AU INTRODUS PE PIAȚĂ ULEIURI 
 • IMPORTATORI EXTRACOMUNITARI CARE AU INTRODUS PE PIAȚĂ ULEIURI 
 • GENERATORI DE ULEIURI UZATE EXCLUSIV SERVICE-urile și persoanele fizice autorizate să facă schimbul de ulei 
 • GENERATORI DE ULEIURI UZATE NUMAI SERVICE-urile și persoanele fizice autorizate să facă schimbul de ulei 
 • OPERATORII ECONOMICI AUTORIZAȚI SĂ DESFĂȘOARE NUMAI ACTIVITĂȚI DE COLECTARE A ULEIURILOR UZATE 
 • STAȚIILE DE DISTRIBUȚIE A PRODUSELOR PETROLIERE CARE AU COLECTAT ULEIURI UZATE
 • VALORIFICATORI DE ULEIURI UZATE 
 • ELIMINATORI PRIN INCINERARE DE ULEIURI UZATE.

23. Alte evidențe și raportări stabilite prin autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu deținută

În această privință, îți recomandăm să identifici toate raportările impuse prin Autorizația de mediu și să le transmiteți în timp util, pentru evitarea sancțiunilor (inclusiv cele de la capitolul III.2 –  monitorizările, frecvența și termenele de raportare și capitolul VII).

24. Alte evidențe și raportări către alte autorități de reglementare, cum ar fi Autoritatea pentru Gospodărirea Apelor sau furnizorii de utilități apă-canal

În această privintă, îți recomandăm să identifici raportările impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor și Acordul de preluare a apelor uzate și să le transmiteți în timp util, pentru evitarea sancțiunilor.

Utilizatorii aplicației WasteBill sunt notificați cu privire la majoritatea raportărilor obligatorii de efectuat și au acces la calendarul raportărilor, unde află tot ceea ce trebuie să știe despre respectiva raportare, mai exact: la ce se referă raportarea respectivă, cine trebuie să raporteze, instituția către care se raportează, dată limită a raportării, precum și actul normativ care impune obligativitatea (având acces implicit la formatul/ draftul raportării).

Află mai multe despre cum te poate ajută și cum funcționează aplicația WasteBill.

Acestea au fost documentele și aspectele cel mai adesea verificate în cadrul controalelor efectuate de către comisarii Gărzii de Mediu. 

Deși, sunt anumite obligații universal valabile pentru toate societățile, în funcție de specificul activității, pot interveni și alte obligații particulare pe care Responsabilul de Mediu sau persoana desemnată cu îndeplinirea obligațiilor de mediu are responsabilitatea de a le identifica, a le aduce la cunoștinta conducerii societății și, bineînțeles, de a le îndeplini, conform legislației în vigoare.

Identificarea corectă a acestor obligații precum și îndeplinirea lor într-un mod corespunzător este foarte importantă, iar continuarea activității depinde într-o foarte mare măsură de acest aspect.

Trebuie să fim conștienți că necunoașterea legii nu absolvă firmele de responsabilitățile privind conformarea cu legislația de mediu, iar nerespectarea obligațiilor pot atrage sancțiuni contravenționale uriașe.

Întrucât sancțiunile se cumulează în funcție de abatere, cuantumul amenzilor poate ajunge să depașească suma de 100.000 lei, măsura complementară amenzilor fiind suspendarea sau chiar închiderea activității.

În concluzie, responsabilitatea este foarte mare, iar din acest motiv, recomandarea noastră este de a efectua un audit temeinic în momentul preluării unei societăți noi în portofoliu. Toate obligațiile sau neconformitățile identificate în urma auditului, vă sfătuim să le transmiteți societății în scris, pe e-mail, sub forma unui raport de audit, cu solicitarea confirmării de primire a documentului.

Așadar, mare atenție! Această activitate este foarte frumoasă, dar în același timp, este plină de provocări.

Citește toate articolele și materiale educaționale din Academia de Mediu WasteBill, menite să îți ușureze misiunea în ceea ce privește alinierea companiilor din portofoliu la cerințele legale privind mediul și fii la curent cu cele mai noi și utile informații din domeniu.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.