Așa cum menționam în articolul precedent, referitor la Cadrul general al Obligațiilor de Mediu, desfășurarea oricărei activități economice implică o serie de obligații în ceea ce privește protecția mediului, iar continuarea activităților depinde într-o mare măsură de îndeplinirea acestora într-un mod corespunzător.

Legislația de mediu este vastă, iar complexitatea obligațiilor unei activități economice depinde de natura, amploarea și de sectorul în care se desfășoară. 

Astfel, dacă în cadrul unei activități de birou sau de comerț cu produse  (care nu au un regim special), cerințele sunt relativ simple, în cazul activităților industriale lucrurile se complică. 

Citește mai departe și află care sunt autoritățile care vin în control pentru a verifica conformarea cu obligațiile legale, care este frecvența controalelor și, mai ales, lista documentelor și aspectelor cel mai adesea verificate de către organele de control.

Care sunt autoritățile de mediu care pot veni în control la o firmă

Autoritatea principală de control și inspecție în acest domeniu este Garda Națională de Mediu, însă la fel de bine pot veni în control și reprezentanții Direcției de Control din cadrul Poliției Locale – direcție care se mai numește Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului și, bineînteles, inspectorii Administrației Fondului pentru Mediu, al căror control se derulează în conformitate cu procedurile fiscale și vizează ultimii cinci ani de activitate, încheiați fiscal. 

În acest articol ne vom concentra atenția asupra inspecțiilor efectuate de către Garda Națională de Mediu, care prin comisariatele județene, controlează activitățile economice și aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului (acestea fiind cele mai frecvente controale efectuate cu privire la conformarea la legislația de mediu).

Garda Națională de Mediu își desfășoară activitatea în baza Hotărârii nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu completările și modificările ulterioare.

Inspecțiile efectuate de către comisarii Gărzii de Mediu pot fi inspecții planificate, cât și neplanificate.

Inspecțiile planificate ale Gărzii Naționale de Mediu

Acestea sunt realizate cu privire la obiectivele cuprinse în Registrele obiectivelor controlate și urmăresc gradul de conformare la:

 • legislația de protecție a mediului;
 • legislația specifică produselor chimice;
 • Directiva SEVESO II și III;
 • actele de reglementare.

În cazul inspecțiilor planificate, anunțarea inspecției de mediu se va face în scris, printr-o notificare ce va fi comunicată prin e-mail, fax sau Poșta Română, înainte de data și ora programată pentru sedința de deschidere.

Inspecțiile neplanificate ale Gărzii Naționale de Mediu

În funcție de obiective, acestea pot fi de mai multe tipuri, și anume:

 • inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare (avize, acorduri, autorizații, autorizații integrate de mediu);
 • inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu – în scopul verificării și stopării neconformităților constatate și aplicarea sancțiunilor contravenționale, după caz;
 • inspecții pentru soluționarea sesizărilor/ petițiilor, realizate la toate tipurile de obiective și/ sau activități, pentru verificarea problemelor semnalate și impunerea de măsuri pentru stoparea acțiunilor care au condus la neconformități cu cerințele legale;
 • inspecții pentru investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra mediului – inspecții realizate la toate tipurile de obiective în cazul producerii unor avarii, incidente, poluări accidentale sau accidente majore;
 • inspecții dispuse de către Comisariatul General sau Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului – inspecții care se desfășoară după o metodologie și pe o perioadă de timp prestabilite;
 • inspecții pentru verificarea legalității emiterii actelor de reglementare – inspecții la autoritățile care emit acte de reglementare și la obiectivele care necesită reglementare din punct de vedere al protecției mediului și pentru care au fost eliberate acte de reglementare, cu scopul de a verifica respectarea normelor legale;
 • inspecții la obiective noi – sunt inspecțiile rezultate în urma identificării unor obiective cu impact asupra mediului care nu sunt înregistrate în registrul obiectivelor controlate și care presupune verificarea gradului de conformare cu legislația în domeniul protecției mediului sau cu legislația în domeniul produselor chimice și includerea în Registrul obiectivelor controlate;
 • inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse – acestea sunt efectuate pentru verificarea, la termenele scadente, a măsurilor stabilite la controalele anterioare, precum și pentru respectarea dispoziției de suspendare/ anulare a actelor de reglementare;
 • inspecții cu alte autorități – sunt inspecții comune realizate ca urmare a solicitării Gărzii Naționale de Mediu sau a altor autorități.

Care este frecvența cu care se efectuează inspecțiile?

Frecvența inspecțiilor de mediu este stabilită de către Garda Națională de Mediu, în funcție de clasa de risc în care se încadrează firma respectivă, acestea fiind clasificate astfel: 

 • clasa A – minim două inspecții/ an (dat fiind faptul că sunt activități cu grad mare de risc, se impun verificări mai frecvente);
 • clasa B – o inspecție/an;
 • clasa C – o inspecție la 2 ani;
 • clasa D – o inspecție la 3 ani.

Excepție la aceste frecvențe stabilite de către Garda Națională de Mediu, fac obiectivele SEVESO, unde se depozitează sau se utilizează substanțe periculoase și unde, pe lângă inspecțiile rezultate în funcție de clasa de risc se va efectua obligatoriu și o inspecție SEVESO pe an. 

O altă excepție la aceste frecvențe o fac ariile protejate, unde se va efectua obligatoriu o inspecție pe an.

Acum că am trecut în revistă autoritățile care pot veni în control și am aflat care este frecvența inspecțiilor, haideți să vedem care sunt documentele și principalele aspecte verificate cel mai adesea în cadrul inspecțiilor.

Documentele și principalele aspecte verificate de către Garda de Mediu

Este important de știut că, în cadrul inspecțiilor, autoritatea de control verifică atât documentele deținute de către societate, cât și amplasamentul, având dreptul de a solicita orice document consideră necesar pentru realizarea Raportului de inspecție.

De regulă, primul aspect verificat este existența actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, iar aici ne referim la următoarele documente, după caz:

 • Avizul de mediu 
 • Acordul de mediu 
 • Autorizația de mediu 
 • Autorizație integrată de mediu
 • Acordul de preluare a apelor uzate 
 • Viza anuală pentru autorizațiile de mediu/ autorizațiile integrate de mediu 
 • Notificarea sau Autorizația de gospodărire a apelor

Alături de existența actelor de reglementare, cele mai importante 24 de aspecte și documente verificate adesea de către organele de control sunt următoarele:

 • îndeplinirea obligațiilor stabilite în actele de reglementare
 • îndeplinirea, în termenul maxim stabilit, a măsurilor prevăzute la controalele anterioare
 • actele de proveniență a spațiului
 • contractele de furnizare a utilităților (în special pentru apă și canalizare)
 • acordul de preluare/ evacuare a apelor uzate
 • monitorizarea factorilor de mediu, cu frecvență stabilită în actele de reglementare (lunar, trimestrial, semestrial și anual)
 • modalitatea de gestionare a deșeurilor nepericuloase și a celor periculoase, în ceea ce privește identificarea și codificarea corectă a tuturor deșeurilor generate din activitate, respectarea colectării selective a deșeurilor în recipiente adecvate și  etichetate, stocarea temporară în condiții corespunzătoare și existența evidenței gestiunii lunare a deșeurilor
 • contractele de colectare a deșeurilor încheiate cu colectori autorizați, pentru toate tipurile de deșeuri generate
 • documentele de transport care dovedesc predarea deșeurilor specifice activității desfășurate (bonuri de prestație pentru deșeurile menajere, Anexa 3 din HG 1061/2008 pentru deșeurile nepericuloase, Anexa 2 din HG 1061/2008 pentru deșeurile periculoase care nu au depășit 1 tonă/ an și Anexa 1 + Anexa 2 pentru deșeurile periculoase care au depășit o tonă pe an)
 • evidența substanțelor/ amestecurilor periculoase gestionate (actualizată la zi)
 • respectarea condițiilor de depozitare a substanțelor/ amestecurilor periculoase
 • notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă cu privire la substanțele/ amestecurile periculoase gestionate în activitate
 • declarațiile privind obligațiile către Administrația Fondului de Mediu. De exemplu, pentru ambalajele/ uleiurile/ anvelopele/ echipamentele electrice/ bateriile/ substanțele periculoase pentru mediu puse pe piața națională (din producție proprie, din achiziții intracomunitare, din import, inclusiv pentru cele achiziționate pentru consum propriu)
 • dovada îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare pentru ambalajele puse pe piață în conformitate cu Legea 249/2015, precum și dovada raportării anuale către Agenția pentru Protecția Mediului
 • dovada îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, a deșeurilor de anvelope, precum și dovada raportărilor anuale
 • dovada raportării anuale a evidenței gestiunii deșeurilor către Agenția pentru Protecția Mediului
 • dovada transmiterii către Agenția pentru Protecția Mediului a datelor stabilite în autorizația de mediu (cap. III.2)
 • raportarea semestrială către Agenția pentru Protecția Mediului pentru uleiurile proaspete consumate
 • contracte pentru transferul responsabilității în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale pentru ambalajele puse pe piața națională
 • contracte pentru transferul responsabilității în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori/ anvelope/ echipamente electrice
 • planul de intervenții în caz de poluări accidentale
 • decizia de numire a responsabilului cu protecția mediului și certificatul de absolvire de cursuri în managementul deșeurilor
 • formularul de înscriere în Registrul producătorilor de baterii și acumulatori (necesar operatorilor economici care pun pe piața națională baterii și acumulatori din producție proprie/ achiziții intracomunitare/ importuri)
 • formularul de înscriere în Registrul producătorilor de echipamente electrice și electronice (necesar operatorilor economici care pun pe piața națională baterii și acumulatori din producție proprie/ achiziții intracomunitare/ importuri).

Aceasta este lista principalelor documente solicitate adesea în timpul controalelor și inspecțiilor efectuate de către comisari Gărzii Naționale de Mediu, însă, în funcție de specificul activității pot exista și alte obligații particulare, iar autoritățile sunt îndreptățite să solicite orice document considerat relevant pentru raportul controlului. 

De aceea, înainte de a prelua o societate în portofoliu, un Responsabil de Mediu trebuie să stie că orice tip de activitate economică se supune legislației în vigoare cu privire la protecția mediului, iar în acest sens are responsabilitatea de a identifica corect obligațiile care decurg din desfășurarea activității societății și de a asigura monitorizarea și îndeplinirea acestora în conformitate cu legislația aplicabilă.

Nerespectarea obligațiilor sau neîndeplinirea lor într-un mod corespunzător, poate atrage sancțiuni care pot depăși suma de 100.000 lei. În plus, activitatea societății poate fi suspendată.

În articolele următoare vom detalia aspectele și documentele enumerate mai sus, pentru a te ajuta în procesul de identificare și îndeplinire a obligațiilor de mediu, pentru companiile din portofoliu.

Citește mai departe și află cum eviți amenzile și sancțiunile Gărzii de Mediu.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.