Ce este avizul de mediu (pentru planuri și programe)

Avizul de mediu este un act administrativ care se emite de către autoritatea competentă pentru protecția mediului și care confirmă respectarea tuturor aspectelor privind protecția mediului din planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului.

Acesta reprezintă o reglementare necesară în momentul implementării diverselor planuri și programe care pot avea efecte semnificative asupra mediului, cum ar fi planuri de amenajare a teritoriului și urbanism (ex. Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic General), programe de dezvoltare regională sau națională, strategii și planuri regionale de gestionare a deșeurilor, planuri de management, programe co-finanțate, strategii de dezvoltare a infrastructurii de turism, programul național privind agricultura ecologică etc.

Printre situațiile întâlnite frecvent, în care este nevoie de aviz, sunt cele în care se dorește modificarea regimului de utilizare al terenului, și anume: modificarea parametrilor de urbanism deja stabiliți pentru zona respectivă, trecerea unui teren din extravilan în intravilan, construirea unei locuințe într-o zonă industrială, lotizarea unui teren etc. În acest sens, titularul programului are obligația de a depune solicitarea de obținere a Avizului de mediu înaintea adoptării planului sau programului respectiv.

Care este Procedura de Reglementare?

În scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor/ programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, se aplică Procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, stabilită prin Hotărârea nr. 1076/2004, care transpune Directiva 2001/42/CE, cunoscută și sub numele de Directiva SEA. Aceasta definește rolul autorității competente pentru protecția mediului, privind cerințele de consultare a factorilor interesați și de participare a publicului.

Este important de știut faptul  nu toate planurile sau programele sunt supuse acestei proceduri de evaluare, în Hotărârea nr. 1076/2004 fiind precizate clar cele care se supun obligatoriu evaluării de mediu, precum și cele care se supun evaluării numai dacă se ajunge la concluzia  pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Solicitarea pentru planurile și programele locale și județene se depune la agențiile județene pentru protecția mediului. Solicitarea pentru planurile și programele naționale și regionale se depune la autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Procedura de solicitare a Avizului de mediu presupune parcurgerea mai multor etape. În funcție de încadrarea planului sau programului, va fi necesară parcurgerea primelor etape sau a tuturor.

Care sunt actele necesare pentru obținerea Avizului de mediu?

Pentru obținerea avizului de mediu ai nevoie de:

  • Notificare (cerere tipizată) – aceasta se găsește pe site-urile web ale agențiilor pentru protecția mediului și are ca scop informarea autorității competente despre faptul  a fost elaborată prima versiune a programului (sau a planului) prin care se solicită declanșarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă programul/ planul se supune procedurii evaluării de mediu;
  • Proiectul de plan  acesta trebuie  includă atât proiectul scris, cât și planșe, precum și coordonatele Stereo 70.

Partea scrisă a proiectului de plan va cuprinde informații despre: amplasament, proiectant general, proiectant de specialitate,  beneficiarul lucrărilor, cadrul legislativ privind protecția mediului, necesitatea și oportunitatea planului, descrierea lucrărilor existente (etape de dezvoltare, construcții hidrotehnice, activități desfășurate, managementul deșeurilor), disfuncționalități (privind accesul auto, drumurile interioarerețeaua de căi ferate, rețele de utilități, tehnologii de operare, amplasarea unor construcții și terminale, managementul deșeurilor, trafic de pasageri și siguranța acestuia), proiecte aprobate/ lucrări în curs de realizare/ lucrări pentru protecția mediului,  conținutul și obiectivele planului de urbanism, relația planului analizat cu alte planuri și programe, obiective de mediu și implementarea legislației de mediu.

  • Dovada publicării celor două anunțuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț). Titularul planului sau programului trebuie  publice în presă de două ori, la interval de 3 zile calendaristice și pe propria pagină de internet, următoarele: elaborarea primei versiuni a planului sau a programului, natura acestuia, declanșarea etapei de încadrare, locul și orarul consultării primei versiuni a planului sau programului și posibilitatea de a trimite în scris comentarii și sugestii la sediul autorității competente pentru protecția mediului.

 

Care sunt etapele procedurale pentru obținerea Avizului de mediu? 

  1. Etapa de încadrare a planului/ programului în procedura SEA

Această etapă se realizează prin consultarea tuturor părților interesate: titularul planului/ programului, autoritatea de sănătate publică și alte autorități interesate de efectele implementării planului sau programului și populația.

Parcurgerea etapei de încadrare se poate finaliza astfel:

  • planul/ programul respectiv nu necesită evaluare de mediu și astfel procedura se oprește în această etapă, planul/ programul urmând a fi adoptat fără aviz de mediu (bineînțeles, pentru titular acesta reprezintă cazul fericit);

sau

  • planul/programul respectiv necesită evaluare de mediu (caz în care se vor parcurge și celelalte etape).
  1. Etapa de definitivare a proiectului de plan/program și de întocmire a Raportului de mediu (studiu de evaluare a impactului asupra mediului întocmit de evaluatori de mediu atestați de către Ministerul Mediului)

În această etapă, titularul planului/ programului trebuie  contacteze un evaluator de mediu atestat, în vederea întocmirii studiului de evaluare, și anume Raportul de mediu.

Raportul de mediu este o documentație foarte complexă care identifică, descrie și evaluează potențialele efecte semnificative asupra mediului, cauzate de implementarea planului sau a programului, precum și alternativele acestuia, ținând cont de obiective și de aria geografică.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului și a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru, care va fi constituit de către titular și care va fi alcătuit din: reprezentanți ai titularului, ai evaluatorului, ai autorității de mediu, precum și ai altor autorități identificate ca potențial interesate de planul/ programul analizat (DSP, DSV, PSI, Apele Române etc.)

Tot în această etapă, titularul planului/ programului anunță în mass-media (inclusiv prin afișare pe propria pagină de Internet), următoarele informații: disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul și orarul consultării acestora și faptul  publicul poate face comentarii și propuneri scrise.

  1. Etapa de analiză a calității Raportului de mediu

Autoritățile interesate au obligația de a transmite, în scris, autorității competente pentru protecția mediului, un punct de vedere detaliat privind proiectul de plan/ program propus și raportul de mediu (în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program și a raportului de mediu).

În procesul de analiză a calității raportului de mediu, autoritatea pentru protecția mediului va ține cont de toate punctele de vedere primite de la celelalte autorități, precum și de toate observațiile primite din partea publicului în cadrul dezbaterilor publice.

În cazul în care raportul de mediu sau comentariile publicului subliniază un potențial efect negativ semnificativ, se dispune refacerea proiectului de plan/ program, în vederea prevenirii, reducerii și compensării efectelor negative semnificative asupra mediului.

Procedura se finalizează cu emiterea avizului de mediu.

În orice caz, nu uita  te înarmezi cu răbdare la demararea acestei proceduri, întrucât este o procedura complexă și de durată (poate dura până la 6 luni).

Este important de știut  avizul de mediu poate fi transferat, pe baza unui dosar de solicitare care va cuprinde: cerere motivată prin care se solicită transferul, declarația pe propria răspundere  completată de către noul titular – care atestă faptul  planul/ programul va fi implementat în aceleași condiții prevăzute în avizul de mediu deținut de fostul titular, avizul de mediu în original, precum și o copie xerox a actului prin care se cedează dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului către noul proprietar de proiect/ program.

Odată obținut, avizul de mediu trebuie  corespundă constant obligațiilor impuse prin acesta și trebuie revizuit ori de te ori intervin modificări ale condițiilor care au stat la baza obținerii acestuia.

După cum ai putut observa, procedura de solicitare a acordului de mediu nu este deloc simplă, de aceea este indicat să ai alături cel puțin un expert de mediu cu expertiză și experiență în domeniu.

Dacă ai nevoie de unul, il poți găsi în Marketplace de Mediu Wastbill.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.