Ce reprezintă Acordul de Mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de către una dintre agențiile competente pentru protecția mediului (și pe care le enumerăm mai jos) prin care se stabilesc condițiile și măsurile necesare prevenirii și reducerii impactului negativ asupra mediului, în ceea ce privește dezvoltarea anumitor proiecte.

Acordul de mediu este unul dintre documentele care stă la baza obținerii autorizației de construire.

Când avem nevoie de Acordul de mediu?

Legea spune  executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale, impun obținerea Acordului de mediu.

Proiectele pentru care se solicită Acordul de mediu sunt proiecte publice sau private, organizate în scopul: construcției de obiective noi, extindere, reconstrucție, modernizare, reprofilare și planificare ale unor noi activități, pentru dobândirea sau utilizarea resurselor naturale, precum și altor acțiuni a căror desfășurare sau rezultat final ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Este important de precizat faptul  acordul de mediu este solicitat prin certificatul de urbanism și se impune revizuirea acestuia ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor care au stat la baza obținerii lui.

Cine trebuie să obțină Acordul de mediu?

Acordul de mediu trebuie solicitat și obținut de către toți titularii de proiecte care intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare (acordul de mediu trebuie solicitat înainte de implementarea sau dezvoltarea proiectului, iar obținerea aprobării de dezvoltare fiind condiționată de obținerea acestui act de reglementare).

Astfel, este necesar ca titularii de proiecte de investiții noi sau de modificare a celor existente, inclusiv de proiecte de dezafectare aferente activităților și/ sau instalațiilor cu impact asupra mediului,  obțină acordul de mediu. 

Care este autoritatea emitentă a Acordului de mediu?

Pentru emiterea acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului este, după caz:

 • Agenția Județeană pentru Protecția mediului, pentru proiectele al căror amplasament se situează pe teritoriul județului respectiv;
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pentru proiectele al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe județe;
 • Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării„, pentru proiectele al căror amplasament se află în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării„;
 • Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția mediului  pentru proiectele miniere (care utilizează substanțe periculoase în procesul de prelucrare, pentru capacități de producție mai mari de 5 milioane tone/ an, sau dacă suprafață pe care se desfășoară activitatea este mai mare de 1.000 ha) și pentru proiectele de instalații cu risc nuclear major (centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear și depozite finale de combustibil nuclear ars).
 • Acestea sunt denumite în continuare autorități competente pentru protecția mediului.

De menționat   parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate fi delegată, astfel:

   a) de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la agențiile județene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării„;

   b) de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la agențiile județene pentru protecția mediului.

   Care sunt documentele necesare obținerii Acordului de mediu?

   Dosarul inițial prin care se solicită Acordul de mediu trebuie  conțină următoarele documente:

   • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

   • certificat de urbanism (copie);

   • copie a planului de situație, anexă la certificatul de urbanism (copie);

   plan de încadrare în zonă (copie);

   plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat OCPI cu coordonatele amplasamentului (Stereo 1970);

   dovada plății tarifului pentru evaluarea inițială, respectiv 100 lei;

    avizul favorabil al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură (doar pentru proiecte cu împăduriri sau defrișări).

   Ulterior, pe parcursul procedurii se vor solicita și alte documente și documentații tehnice de specialitate (de exemplu: Memoriu de prezentare și Raport privind impactul asupra mediului).

   Care este procedura de obținere a Acordului de mediu?

   Procedura de obținere include parcurgerea mai multe etape, iar în funcție de încadrarea proiectului, pot fi parcurse toate sau numai o parte din aceste etape. 

    

   Etapele procedurale ale obținerii Acordului de Mediu sunt:

   1. Etapa de evaluare inițială a proiectului

   Această etapă precede procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedură care se desfășoară în trei etape, respectiv etapele 2, 3 și 4 expuse în continuare.

   În urma depunerii dosarului de solicitare de acord de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului demarează evalurea inițială a proiectului, care constă în localizarea acestuia în raport cu ariile naturale protejate, precum și dacă proiectul propus se construiește pe ape sau are legătură cu apele (ex. traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice; depozite de deșeuri menajere și industriale; alimentari cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice etc).

   Proiectele care se supun fără dubii evaluării impactului asupra mediului sunt cele precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 292/2018, iar proiectele pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt precizate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 292/2018.

   Prin urmare, etapa de evaluare inițială se poate finaliza astfel:

   • proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nici procedurii de evaluare adecvată. Prin urmare, procedura se oprește în această etapă, proiectul urmând a  fi aprobat fără acord de mediu (bineînțeles, pentru titular acesta reprezintă cazul fericit). În această situație, documentul emis de către autoritatea de mediu se numește “Clasarea Notificării”.

   sau

   • proiectul propus va fi supus evaluării  impactului asupra mediului și/ sau evaluării adecvate (în funcție de localizarea față de ariile protejate). Acest fapt înseamnă  se continuă cu parcurgerea procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului, iar documentul emis de către autoritatea de mediu, în această fază, se numește “Decizia etapei de evaluare inițială”.

   sau

   • pentru proiectele amplasate în zone cu restricții este respinsă, motivat, solicitarea de acord de mediu.

   2. Etapa de încadrare a proiectului;

   Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează efectele semnificative (directe/ indirecte) ale proiectului propus asupra factorilor de mediu: terenurile, solul, apă, aerul și climă; populația; biodiversitatea; patrimoniul cultural și peisajul.

   Pentru proiectele care pot avea impact asupra ariilor naturale protejate, asupra conservării habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează procedura de evaluare adecvată (care se desfășoară conform actelor normative aplicabile: OUG nr. 57/2007, Legea nr. 292 /2018, OM nr. 19/2010).

   Se vor evalua și pericolelor de accident major în cazul în care sunt implicate substanțe periculoase.

   De asemenea, pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se va desfășura în paralel cu procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor (care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă). 

   Etapa de încadrare reprezintă prima etapă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și se demarează prin depunerea documentelor precizate în Decizia etapei de evaluare inițială, și anume:

   – memoriu de prezentare (în format electronic și pe suport hârtie). Acesta reprezintă o documentație tehnică de specialitate destul de complexă (Anexa nr. 5E din Legea nr.292/2018) și este recomandat  fie elaborat de către un expert de mediu, pentru a evita solicitările de completări și bineînțeles prelungirea duratei de obținere;

   – diverse planșe/ planuri;

   – avize emise de alte autorități ;

   dovada achitării tarifului pentru parcurgerea etapei de încadrare, respectiv 400 lei;

   – alte documente considerate relevante pentru proiectul propus.

   După depunerea acestor documente, autoritatea competentă de mediu le va transmite către toți membrii comisiei de analiză tehnică (CAT), care au dreptul ca în termen de 20 de zile de la data primirii  solicite completări sau  transmită puncte de vedere (termenul de 20 zile este unul fix).

   Până la stabilirea zilei în care se vor întruni membrii comisiei, adică până când va avea loc ședința CAT, este obligatoriu  fie informată populația asupra depunerii solicitării de acord de mediu. De aceea, atât autoritatea competentă de mediu cât și titularul/ beneficiarul proiectului trebuie  publice anunțuri privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

   După analiza proiectului propus în cadrul ședinței CAT, la care participă și titularul, etapa de încadrare se finalizează, după caz, astfel:

   • proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate și a evaluării impactului asupra corpurilor de apă (adică, proiectele menționate în Anexele nr.1 și nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului și pentru care s-a luat decizia  ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar și de asemenea, care au impact potențial semnificativ asupra corpurilor de apă)

   sau

   • proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (adică, proiectele menționate în Anexele nr.1 și nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului și pentru care s-a luat decizia  ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, dar care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă)

   sau

   • proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării impactului asupra corpurilor de apă, dar fără evaluarea adecvată (adică, proiectele menționate în Anexele nr.1 și nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului și pentru care s-a luat decizia  nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, dar care au impact impact potențial semnificativ asupra corpurilor de apă)

     sau

   • proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului, fără evaluarea adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (adică, proiectele menționate în Anexele nr.1 și nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului, dar care nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar și care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă)

   sau

   • proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, astfel aprobarea de dezvoltare se va obține fără acord de mediu (adică, proiectele menționate în Anexa nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit  nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar și care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă) – iarăși, acesta fiind cazul fericit.

    

   În schimb, efectuarea evaluării impactului asupra mediului este obligatorie pentru orice alte proiecte care nu sunt menționate în anexele nr. 1 și 2 precizate, dar care au impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar și/ sau asupra corpurilor de apă.

   3. Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului prvind impactul asupra mediului (prescurtat RIM);

   Această etapă demarează după ce titularul proiectului își alcătuiește echipa de experți și depune:

   • propunerea privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie detaliate în raportul privind impactul asupra mediului (și studiul de evaluare adecvată/ studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă în funcție de natură, dimensiunea și localizarea proiectului);
   • dovada achitării tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluării, respectiv 1000 lei.

   În urma analizei documentelor depuse, autoritatea competentă transmite titularului, în scris, îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului (RIM), în studiul de evaluare adecvată (EA) și în studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz.

   Îndrumarul respectiv se elaborează și în funcție de propunerile membrilor comisiei de analiză tehnică (aceștia au dreptul de a trimite observații în termen  de maximum 10 zile de la primirea propunerii privind aspectele relevante pentru protecția mediului). De asemenea, se iau în considerare și observațiile sau comentariile primite din partea publicului interesat.

   După ce primește îndrumarul, următorul pas este  titularul  îl pună la dispoziția elaboratorilor, adică experților de mediu atestați de către Ministerul Mediului și contractați pentru întocmirea raportului privind impactul asupra mediului (RIM), și, după caz, studiul de evaluare adecvată, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

   Întrucât aceste studii sunt documentații tehnice foarte complexe care necesită implicarea unei echipe de experți, perioada de elaborare poate fi de câteva luni bune.

   Studiile solicitate se depun atât pe suport hârtie, cât și electronic.

   Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) va include și descrierea alternativelor rezonabile identificate, precum și prezentarea comparativă a impactului asupra mediului a fiecărei dintre acestea.

   În cazul în care s-au solicitat și alte studii, pe lângă RIM, rezumatul netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului (RIM) va include și concluziile studiului de evaluare adecvată (EA), ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate (RS), după caz.

   4. Etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului.

   Pentru a parcurge etapa de analiză, titularul proiectului trebuie  depună, pe lângă studiile de mediu solicitate în îndrumar și dovada achitării tarifului de 2000 lei.

   Autoritatea competentă pentru protecția mediului va transmite către toți membrii CAT și către autoritatea competentă de gospodărire a apelor, toate studiile de mediu depuse de către titularul proiectului.

   Autoritatea stabilește, împreună cu titularul, detaliile dezbaterii publice, iar în acest sens, titularul are obligația de a face publică dezbaterea (în mass-media) printr-un anunț publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de dată stabilită pentru dezbatere. Anunțul respectiv se face public și prin afișare la sediu/ pe pagina proprie de internet/ la sediul primăriei.

   Din momentul apariției anunțului public și până la data dezbaterii publice, populația interesată poate formula obiecții/ observații pertinente la studiile de mediu (RIM, EA, RS etc) cu mențiunea  nu se acceptă observațiile anonime.

   În cadrul ședinței de dezbatere publică, titularul împreună cu elaboratorii/ experții de mediu vor prezenta studiile de mediu depuse, iar participanții își pot prezenta opiniile.

   După ședința de dezbatere publică, titularul trebuie  prezinte în scris răspunsurile la observațiile publicului.

   După ce analizează punctele de vedere ale membrilor CAT cu privire la studiile de mediu, comentariile publicului și răspunsurile titularului, autoritatea competentă pentru protecția mediului:

   • transmite titularului o adresă în care stabilește necesitatea completării sau modificării studiilor depuse: raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și/ sau politică de prevenire a accidentelor majore, sau raportul de securitate, după caz;

   sau

   • transmite titularului respingerea motivată a studiului sau studiilor, după caz.

   În cazul în care, în cadrul dezbaterii publice nu au fost comentarii și observații pertinente din partea publicului, precum și dacă nu este necesară completarea sau modificarea rapoartelor/ studiilor, autoritatea competentă pentru protecția mediului ia decizia emiterii acordului de mediu cu luarea în considerare a avizului de gospodărire a apelor.

   Mai departe, autoritatea competentă transmite completările/ modificările depuse de tiltular și le transmite către membrii CAT, către publicul interesat și către autoritatea competentă de gospodărire a apelor.

   După ce analizează completările, precum și punctele de vedere emise de către celelalte părți interesate, autoritatea competentă pentru protecția mediului poate decide: emiterea acordului de mediu  sau respingerea solicitării de emitere.

   Titularul proiectului primește decizia luată (emitere sau respingere) și publică anunțul cu privire la această într-un ziar cu tiraj local sau național și îl afișează la sediul propriu, pe pagina proprie de internet și la sediul primăriei pe raza căreia este propusă implementarea proiectului.

   Anunțul privind adoptarea deciziei de emitere/ respingere va fi făcut public și de către autoritatea competentă prin afișarea pe pagina de internet (după apariția anunțului public al titularului) iar în termen de 10 zile de la afișare, publicul poate transmite din nou observații/ comentarii.

   În cazul în care observațiile primite din partea publicului sunt justificate, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide reevaluarea solicitării și reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informații (bineînțeles cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării).

   În situația în care nu au fost primite observații din partea populației sau comentariile nu au avut ca rezultat reconsiderarea deciziei de emitere a acordului de mediu/ respingerea solicitării de emitere, proiectul acordului de mediu, sau, după caz, proiectul deciziei de respingere a solicitării devine final. Prin urmare, se emite acordul de mediu sau, după caz, se informează titularul despre respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

   După cum ai putut observa, procedura de solicitare a acordului de mediu nu este deloc simplă, de aceea este indicat  ai alături cel puțin un expert de mediu cu expertiză și experiență în domeniu. Dacă ai nevoie de unul, îl poți găsi la noi în platformă. Pentru asta, te invităm  ne contactezi.

   Descopera Platforma WasteBill

   Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.