Ce reprezinta Acordul de Mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de catre una dintre agentiile competente pentru protectia mediului (si pe care le enumeram mai jos) prin care se stabilesc conditiile si masurile necesare prevenirii si reducerii impactului negativ asupra mediului, in ceea ce priveste dezvoltarea anumitor proiecte.

Acordul de mediu este unul dintre documentele care sta la baza obtinerii autorizatiei de construire.

Cand avem nevoie de Acordul de mediu?

Legea spune ca executarea lucrarilor de constructii sau a altor instalatii ori lucrari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale, impun obtinerea Acordului de mediu. 

Proiectele pentru care se solicita Acordul de mediu sunt proiecte publice sau private, organizate in scopul: constructiei de obiective noi, extindere, reconstructie, modernizare, reprofilare, planificare ale unor noi activitati, pentru dobindirea sau utilizarea resurselor naturale, precum si altor actiuni a caror desfasurare sau rezultat final ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Este important de precizat faptul ca acordul de mediu este solicitat prin certificatul de urbanism si se impune revizuirea acestuia ori de cate ori intervin modificari ale conditiilor care au stat la baza obtinerii lui.

Cine trebuie sa obtina Acordul de mediu?

Acordul de mediu trebuie solicitat si obtinut de catre toti titularii de proiecte care intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare (acordul de mediu trebuie solicitat inainte de implementarea sau dezvoltarea proiectului, iar obtinerea aprobarii de dezvoltare fiind conditionata de obtinerea acestui act de reglementare).

Astfel, este necesar ca titularii de proiecte de investitii noi sau de modificare a celor existente, inclusiv de proiecte de dezafectare aferente activitatilor si / sau instalatiilor cu impact asupra mediului, sa obtina acordul de mediu. 

Care este autoritatea emitenta a Acordului de mediu?

Pentru emiterea acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului este, dupa caz:

 • Agentia Judeteana pentru Protectia mediului, pentru proiectele al caror amplasament se situeaza pe teritoriul judetului respectiv;
 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pentru proiectele al caror amplasament se intinde pe doua sau mai multe judete;
 • Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pentru proiectele al caror amplasament se afla in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
 • Autoritatea Publica Centrala pentru Protectia mediului  pentru proiectele miniere (care utilizeaza substante periculoase in procesul de prelucrare, pentru capacitati de productie mai mari de 5 milioane tone/an, sau daca suprafata pe care se desfasoara activitatea este mai mare de 1.000 ha) si pentru proiectele de instalatii cu risc nuclear major (centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear, depozite finale de combustibil nuclear ars).

Acestea sunt denumite in continuare autoritati competente pentru protectia mediului.

De mentionat  ca parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate fi delegata, astfel:

a) de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului la Agenția Nationala pentru Protectia Mediului, la agentiile judetene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;

b) de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului la agentiile judetene pentru protectia mediului.

Care sunt documentele necesare obtinerii Acordului de mediu?

Dosarul initial prin care se solicita Acordul de mediu trebuie sa contina urmatoarele documente:

•cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

•certificat de urbanism (copie);

•copie a planului de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie);

•plan de incadrare in zona (copie);

•plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat OCPI cu coordonatele amplasamentului (Stereo 1970);

•dovada platii tarifului pentru evaluarea initiala, respectiv 100 lei;

avizul favorabil al structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura (doar pentru proiecte cu impaduriri sau defrisari).

Ulterior, pe parcursul procedurii se vor solicita si alte documente si documentatii tehnice de specialitate (de exemplu: Memoriu de prezentare si Raport privind impactul asupra mediului).

Care este procedura de obtinere a Acordului de mediu?

Procedura de obtinere include parcurgerea mai multe etape, iar in functie de incadrarea proiectului, pot fi parcurse toate sau numai o parte din aceste etape.

 

Etapele procedurale ale obtinerii Acordului de Mediu sunt:

1. Etapa de evaluare initiala a proiectului

Aceasta etapa precede procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura care se desfasoara in trei etape, respectiv etapele 2, 3 si 4 expuse in continuare.

In urma depunerii dosarului de solicitare de acord de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului demareaza evalurea initiala a proiectului, care consta in localizarea acestuia in raport cu ariile naturale protejate, precum si daca proiectul propus se construieste pe ape sau are legatura cu apele (ex. traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente: poduri, conducte, linii electrice; depozite de deseuri menajere si industriale; alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii, amenajari piscicole, centrale hidroelectrice, etc).

Proiectele care se supun fara dubii evaluarii impactului asupra mediului sunt cele precizate in Anexa nr. 1 la Legea nr. 292/2018, iar proiectele pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt precizate in Anexa nr. 2 la Legea nr. 292/2018.

Prin urmare, etapa de evaluare initiala se poate finaliza astfel:

 • proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nici procedurii de evaluare adecvata. Prin urmare procedura se opreste in aceasta etapa, proiectul urmand a  fi aprobat fara acord de mediu (bineinteles, pentru titular acesta reprezinta cazul fericit). In aceasta situatie, documentul emis de catre autoritatea de mediu se numeste “Clasarea Notificarii”.

sau

 • proiectul propus va fi supus evaluarii  impactului asupra mediului si/sau evaluarii adecvate (in functie de localizarea fata de ariile protejate). Acest fapt inseama ca se continua cu parcurgerea procedurii de evaluare a  impactului asupra mediului, iar documentul emis de catre autoritatea de mediu in acesta faza se numeste “Decizia etapei de evaluare initiala”.

sau

 • pentru proiectele amplasate in zone cu restrictii, este respinsa motivat solictarea de acord de mediu. 

2. Etapa de incadrare a proiectului;

Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, efectele semnificative (directe / indirecte) ale proiectului propus asupra factorilor de mediu: terenurile, solul, apa, aerul si clima; populatia; biodiversitatea; patrimoniul cultural si peisajul.

Pentru proiectele care pot avea impact asupra ariilor naturale protejate, asupra conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, procedura de evaluare a impactului asupra mediului integreaza procedura de evaluarea adecvata (care se desfasoara conform actelor normative aplicabile: OUG nr. 57/2007, Legea nr. 292 /2018, OM nr. 19/2010).

Se vor evalua si pericolelor de accident major in cazul in care sunt implicate substante periculoase.

De asemenea, pentru proiectele care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se va desfasura in paralel cu procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor (care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apa). 

Etapa de incadrare reprezinta prima etapa a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si se demareaza prin depunerea documentelor precizate in Decizia etapei de evaluare initiala, si anume:

-memoriu de prezentare (in format electronic si pe suport hartie). Acesta reprezinta o documentatie tehnica de specialitate destul de complexa (Anexa nr. 5E din Legea nr.292/2018) si este recomandat sa fie elaborat de catre un expert de mediu, pentru a evita solicitarile de completari si bineinteles prelungirea duratei de obtinere.

-diverse planse/planuri

-avize emise de alte autoritati 

-dovada achitarii tarifului pentru parcurgerea etapei de incadrare, respectiv 400 lei;

-alte documente considerate relevante pentru proiectul propus.

Dupa depunerea acestor documente, acesta autoritatea competenta de mediu le va transmite catre toti membrii comisiei de analiza tehnica (CAT), care au dreptul ca in termen de 20 de zile de la data primirii sa solicite completari, sau sa transmita puncte de vedere (termenul de 20 zile este unul fix).

Pana la stabilirea zilei in care se vor intruni membrii comisiei, adica pana cand va avea loc sedinta CAT, este obligatoriu sa fie informata populatia asupra depunerii solicitarii de acord de mediu. De aceea, atat autoritatea competenta de mediu cat si titularul / beneficiarul proiectului trebuie sa publice anunturi privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Dupa analiza proiectului propus in cadrul sedintei CAT, la care participa si titularul, etapa de incadrare se finalizeaza, dupa caz, astfel:

 • proiectul propus se supune evaluarii impactului asupra mediului, a evaluarii adecvate si a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa  (adica, proiectele mentionate in Anexele nr. 1 si nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si pentru care s-a luat decizia ca ar putea afecta in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, și de asemenea care au impact potential semnificativ asupra corpurilor de apa)

sau

 • proiectul propus se supune evaluarii impactului asupra mediului, a evaluarii adecvate, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa (adica, proiectele mentionate in Anexele nr. 1 si nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si pentru care s-a luat decizia ca ar putea afecta in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, dar care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apa)

sau

 • proiectul propus se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, dar fara evaluarea adecvata (adica, proiectele mentionate in Anexele nr. 1 si nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si pentru care s-a luat decizia ca nu afecteaza in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, dar care au impact impact potential semnificativ asupra corpurilor de apa)

  sau

 • proiectul propus se supune evaluarii impactului asupra mediului, fara evaluarea adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa (adica, proiectele mentionate in Anexele nr. 1 si nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, dar care nu afecteaza in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar si care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apa)

sau

 • proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, astfel aprobarea de dezvoltare se va obtine fara acord de mediu (adica, proiectele mentionate in Anexa nr.2 la Legea nr.292/2018 pentru care s-a stabilit ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, nu afecteaza in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar si care au impact nesemnificativ asupra corpurilor de apa) – iarasi, acesta fiind cazul fericit.

In schimb, efectuarea evaluarii impactului asupra mediului este obligatorie pentru orice alte proiecte care nu sunt mentionate in anexele nr. 1 si 2 precizate, dar care au impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar si/sau asupra corpurilor de apa.

3. Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului prvind impactul asupra mediului (prescurtat RIM);

Aceasta etapa demareaza dupa ce titularul proiectului isi alcatuieste echipa de experti si depune:

 • propunerea privind aspectele relevante pentru protectia mediului care trebuie detaliate in raportul privind impactul asupra mediului (si studiul de evaluare adecvata / studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, in functie de natura, dimensiunea si localizarea proiectului);
 • dovada achitarii tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluarii, respectiv 1000 lei.

In urma analizei documentelor depuse, autoritatea competenta transmite titularului, in scris, indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului (RIM), in studiul de evaluare adecvata (EA) si in studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, dupa caz.

Indrumarul respectiv se elaboreaza si in functie de propunerile membrilor comisiei de analiza tehnica (acestia au dreptul de a trimite observatii in termen  de maximum 10 zile de la primirea propunerii privind aspectele relevante pentru protectia mediului). De asemenea, se iau in considerare si observatiile sau comentariile primite din partea publicului interesat.

Dupa ce primeste indrumarul, urmatorul pas este ca titularul sa il puna la dispozitia elaboratorilor, adica expertilor de mediu atestati de catre Ministerul Mediului si contractati pentru intocmirea raportului privind impactul asupra mediului (RIM), si, dupa caz, studiul de evaluare adecvata, politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate si studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Intrucat aceste studii sunt documentatii tehnice foarte complexe care necesita implicarea unei echipe de experti, perioada de elaborare poate fi de cateva luni bune.

Studiile solicitate se depun atat pe suport hartie, cat si electronic.

Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) va include si descrierea alternativelor rezonabile identificate, precum si prezentarea comparativa a impactului asupra mediului a fiecarei dintre acestea.

In cazul in care s-au solicitat si alte studii, pe langa RIM, rezumatul netehnic al informatiilor furnizate in cadrul raportului privind impactul asupra mediului (RIM) va include si concluziile studiului de evaluare adecvata (EA), ale studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si ale politicii de prevenire a accidentelor majore sau ale raportului de securitate (RS), dupa caz.

4. Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului.

Pentru a parcurge etapa de analiza, titularul proiectului trebuie sa depuna, pe langa studiile de mediu solicitate in indrumar, si dovada achitarii tarifului de 2000 lei.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului va transmite catre toti membrii CAT si catre autoritatea competenta de gospodarire a apelor, toate studiile de mediu depuse de catre titularul proiectului.

Autoritatea stabileste, impreuna cu titularul, detaliile dezbaterii publice, iar in acest sens, titularul are obligatia de a face publica dezbaterea (in mass-media) printr-un anunt publicat cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru dezbatere. Anuntul respectiv se face public si prin afisare la sediu / pe pagina proprie de internet / la sediul primariei.

Din momentul aparatiei anuntului public si pana la data dezbaterii publice, populatia interesata poate formula obiectii / observatii pertinente la studiile de mediu (RIM, EA, RS, etc) cu mentiunea ca nu se accepta observatiile anonime.

In cadrul sedintei de dezbatere publica, titularul impreuna cu elaboratorii / expertii de mediu vor prezenta studiile de mediu depuse, iar participantii isi pot prezenta opiniile.

Dupa sedinta de dezbatere publica, titularul trebuie sa prezinte in scris raspunsurile la observatiile publicului.

Dupa ce analizeaza punctele de vedere ale membrilor CAT cu privire la studiile de mediu, comentariile publicului si raspunsurile titularului, autoritatea competenta pentru protectia mediului:

 • transmite titularului o adresa in care stabileste necesitatea completarii sau modificarii studiilor depuse: raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvata, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si / sau politica de prevenire a accidentelor majore, sau raportul de securitate, dupa caz;

sau

 • transmite titularului respingerea motivata a studilui sau studiilor, dupa caz.

In cazul in care, in cadrul dezbaterii publice nu au fost comentarii si observatii pertinente din partea publicului, precum si daca nu este necesara completarea sau modificarea rapoartelor / studiilor, autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia emiterii acordului de mediu, cu luarea in considerare a avizului de gospodarire a apelor.

Mai departe, autoritatea competenta transmite completarile / modificarile depuse de tiltular si le transmite catre membrii CAT, catre publicul interesat si catre autoritatea competenta de gospodarire a apelor.

Dupa ce analizeaza completarile, precum si punctele de vedere emise de catre celelalte parti interesate, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate decide: emiterea acordului de mediu  sau respingerea solicitarii de emitere.

Titularul proiectului primeste decizia luata (emitere sau respingere) si publica anuntul cu privire la aceasta intr-un ziar cu tiraj local sau national si il afiseaza la sediul propriu, pe pagina proprie de internet si la sediul primariei pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Anuntul privind adoptarea deciziei de emitere / respingere va fi facut public si de catre autoritatea competenta prin afisarea pe pagina de internet (dupa aparitia anuntului public al titularului) iar in termen de 10 zile de la afisare, publicul poate transmite din nou observatii / comentarii.

In cazul in care observatiile primite din partea publicului sunt justificate, autoritatea competenta pentru protectia mediului decide reevaluarea solicitarii si reluarea procedurii de la etapa solicitarii acestor informatii (bineinteles cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzatoare reevaluarii).

In situatia in care nu au fost primite observatii din partea populatiei sau comentariile nu au avut ca rezultat reconsiderarea deciziei de emitere a acordului de mediu / respingerea solicitarii de emitere, proiectul acordului de mediu, sau, dupa caz, proiectul deciziei de respingere a solicitarii devine final. Prin urmare, se emite acordul de mediu sau, dupa caz, se informeaza titularul despre respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Dupa cum ai putut observa, procedura de solicitare a acordului de mediu nu este deloc simpla, de aceea este indicat sa ai alaturi cel putin un expert de mediu cu expertiza si experienta in domeniu. Daca ai nevoie de unul, il poti gasi la noi in platforma. Pentru asta, te invitam sa ne contactezi.

Descopera Platforma WasteBill

Te vom ajuta sa ai o misiune simpla, o evidenta sigura, clara si acces rapid la toate documentele si rapoartele intocmite.