Ce reprezintă Acordul de Mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de către una dintre agențiile competente pentru protecția mediului (și pe care le enumerăm mai jos) prin care se stabilesc condițiile și măsurile necesare prevenirii și reducerii impactului negativ asupra mediului, în ceea ce privește dezvoltarea anumitor proiecte.

Acordul de mediu este unul dintre documentele care stă la baza obținerii autorizației de construire.

Când avem nevoie de Acordul de mediu?

Legea spune  executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale, impun obținerea Acordului de mediu.

Proiectele pentru care se solicită Acordul de mediu sunt proiecte publice sau private, organizate în scopul: construcției de obiective noi, extindere, reconstrucție, modernizare, reprofilare și planificare ale unor noi activități, pentru dobândirea sau utilizarea resurselor naturale, precum și altor acțiuni a căror desfășurare sau rezultat final ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului.

Este important de precizat faptul  acordul de mediu este solicitat prin certificatul de urbanism și se impune revizuirea acestuia ori de câte ori intervin modificări ale condițiilor care au stat la baza obținerii lui.

Cine trebuie să obțină Acordul de mediu?

Acordul de mediu trebuie solicitat și obținut de către toți titularii de proiecte care intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare (acordul de mediu trebuie solicitat înainte de implementarea sau dezvoltarea proiectului, iar obținerea aprobării de dezvoltare fiind condiționată de obținerea acestui act de reglementare).

Astfel, este necesar ca titularii de proiecte de investiții noi sau de modificare a celor existente, inclusiv de proiecte de dezafectare aferente activităților și/ sau instalațiilor cu impact asupra mediului,  obțină acordul de mediu. 

Care este autoritatea emitentă a Acordului de mediu?

Pentru emiterea acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului este, după caz:

 • Agenția Județeană pentru Protecția mediului, pentru proiectele al căror amplasament se situează pe teritoriul județului respectiv;
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pentru proiectele al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe județe;
 • Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării„, pentru proiectele al căror amplasament se află în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării„;
 • Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția mediului  pentru proiectele miniere (care utilizează substanțe periculoase în procesul de prelucrare, pentru capacități de producție mai mari de 5 milioane tone/ an, sau dacă suprafață pe care se desfășoară activitatea este mai mare de 1.000 ha) și pentru proiectele de instalații cu risc nuclear major (centrale nuclearoelectrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear și depozite finale de combustibil nuclear ars).
 • Acestea sunt denumite în continuare autorități competente pentru protecția mediului.

De menționat   parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului poate fi delegată, astfel:

   a) de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la agențiile județene pentru protecția mediului sau la Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării„;

   b) de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la agențiile județene pentru protecția mediului.

   Care sunt documentele necesare obținerii Acordului de mediu?

   Dosarul inițial prin care se solicită Acordul de mediu trebuie  conțină următoarele documente:

   • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

   • certificat de urbanism (copie);

   • copie a planului de situație, anexă la certificatul de urbanism (copie);

   plan de încadrare în zonă (copie);

   plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate vizat OCPI cu coordonatele amplasamentului (Stereo 1970);

   dovada plății tarifului pentru evaluarea inițială, respectiv 100 lei;

    avizul favorabil al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură (doar pentru proiecte cu împăduriri sau defrișări).

   Ulterior, pe parcursul procedurii se vor solicita și alte documente și documentații tehnice de specialitate (de exemplu: Memoriu de prezentare și Raport privind impactul asupra mediului).

   Care este procedura completă de obținere a Acordului de mediu?

   Procedura de obținere include parcurgerea mai multe etape, iar în funcție de încadrarea proiectului, pot fi parcurse toate sau numai o parte din aceste etape. 

   Descoperă Platforma WasteBill

   Te vom ajuta să ai o misiune simplă, o evidență sigură, clară și acces rapid la toate documentele și rapoartele întocmite.